O konkursie

Gmina Michałowice oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie realizacyjnym na opracowanie koncepcji energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji). Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu oraz w Materiałach do konkursu (Złącznik nr 8a i 8b do Regulaminu). Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej lub najlepszych koncepcji do opracowanie pełnej Dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki lub Uczestnicy konkursu których prace zostaną uznane za najlepsze zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Przedmiotem negocjacji będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej budynku energoefektywnego przedszkola w Michałowicach wraz z zagospodarowaniem terenu w tym infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

W północnej części Gminy Michałowice zaplanowano w 2019 roku budowę dwóch nowoczesnych obiektów przedszkolnych: w Regułach i w Michałowicach. Obydwa obiekty powstaną w wyniku realizacji projektów wykonanych na podstawie koncepcji wyłonionych w konkursach architektonicznych. Docelowo oba przedszkola będą mieściły 14 oddziałów – po 7 w każdym z nich. Programy obydwu przedszkoli są zbliżone, przy czym uwzględniają specyfikę każdej z lokalizacji – przedszkole w Regułach powstanie na terenie dotychczas użytkowanym rolniczo, natomiast przedszkole w Michałowicach zastąpi przedszkole istniejące, zajmujące dwa parterowe budynki z różnych okresów: budynek w tzw. „Ciechanów” z lat 50-tych XX wieku i 3 sale zajęć w budynku o technologii modułowej.

Konkurs na przedszkole w Regułach został rozstrzygnięty w 2019 roku, zgodnie ze zwycięska pracą konkursową został wykonany projekt, a budowa rozpocznie się w najbliższych tygodniach.

Ogłoszenie konkursu na koncepcję przedszkola w Michałowicach jest pierwszym etapem inwestycji, której efektem będzie wybudowanie – po zakończeniu budowy przedszkola w Regułach – drugiego z zaplanowanych, nowoczesnych i energooszczędnych przedszkoli.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji energoefektywnego przedszkola w Michałowicach wraz z zagospodarowaniem terenu na Dz. ew. nr 276 (fragment), 278/4 i 1478 w obrębie geodezyjnym Michałowice Osiedle w gminie Michałowice objętych zakresem realizacyjnym konkursu.

Uczestnik powinien przedstawić:

– szczegółową koncepcję architektoniczną energoefektywnego przedszkola, wraz z towarzyszącymi mu elementami zagospodarowania terenu oraz obsługą komunikacyjną,
– koncepcję rozwiązań, w tym rozwiązań branżowych, przewidzianych do zastosowania w celu ograniczenia energochłonności, podniesienia efektywności energetycznej budynku, oraz zapewniających neutralność obiektu dla środowiska,
– koncepcję układu parkowania i komunikacji, elementów małej architektury, zieleni oraz innych elementów zagospodarowania wynikających z wytycznych Regulaminu oraz zaproponowanych przez Uczestników autorskich rozwiązań projektowych.