Wyniki konkursu

WYNIKI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU REALIZACYJNEGO NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ENERGOEFEKTYWNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MICHAŁOWICACH

Informacja_o_wynikach_rozstrzygniecia_Konkurs_Przedszkole_Michalowice.pdf


II NAGRODA RÓWNORZĘDNA

pieniężna w wysokości 21 000 zł brutto
oraz
NAGRODA w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie pełnej Dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim
zostaje przyznana:

Pracy konkursowej nr 009
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 020405)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
2pm Piotr Musiałowski
ul. Sielecka 48 /37; 00-738 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Michał Adamczyk, Szymon Chwazik, Piotr Musiałowski, Karol Perkowski

Praca otrzymała 6 głosów (punktów) w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem dwu równorzędnych II Nagród.

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 009

Projektowany budynek jest oszczędny w środkach wyrazu, które konsekwentnie zostały użyte na zewnątrz jak i we wnętrzach budynku. Cechuje się uniwersalną prostotą i przejrzystością idei adekwatną dla jego funkcji i lokalizacji. W sposób bardzo klarowny, został zaprojektowany układ funkcjonalny budynku. Na szczególne podkreślenie zasługuje lokalizacja wszystkich sal dla dzieci na kondygnacji parteru. Sale te w jednakowy sposób zostały doświetlone naturalnym światłem. Dopracowania i uszczegółowienia wymagają rozwiązania dotyczące ewakuacji w obiekcie i szczegółowe rozwiązania funkcjonalne.

Lokalizacja obiektu na działce jest trafna urbanistycznie. Doceniono ciekawy i różnorodny program rekreacyjny wraz z podziałem na grupy wiekowe zaproponowany w ogrodzie przedszkolnym.

Z rozwiązań mających wpływ na efektywność energetyczną podkreślić należy zwartą bryłę, przemyślane rozmieszczenie okien i ograniczenie ilości potencjalnych mostków termicznych. W połączeniu z systemem wentylacji mechanicznej z wysokosprawnym odzyskiem energii, gruntową pompą ciepła i instalacją fotowoltaiczną o mocy 35 kWp powinno to zapewnić osiągnięcie wymaganych przez Zamawiającego rezultatów. Zaprojektowano podziemny zbiornik retencyjny na wody opadowe z wykorzystaniem ich do spłukiwania toalet.

Zalecenia Sądu Konkursowego do pracy konkursowej 009

W dalszej pracy zaleca się zespołowi autorskiemu:

 1. opracowanie rozwiązań całościowo dostosowujących obiekt do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – w odniesieniu do budynku i w odniesieniu do terenu, z uwzględnieniem Terenu 2 wskazanego w załączniku 8a do Regulaminu konkursu;
 2. przeprowadzenie analizy zasadności zastosowania (w kontekście kosztów budowy i późniejszej eksploatacji) niektórych rozwiązań projektowych tj. wielkość podpiwniczenia, wielkość tarasów użytkowych, rozwiązania instalacyjne, metody retencji;
 3. powiększenie strefy recepcyjnej zapewniające spełnienie potrzeb użytkowników przedszkola (zgodnie z wytycznymi), oraz uwzględniające możliwość niezależnego od działania przedszkola wykorzystywania zespolonych sal: rekreacyjnej i sali zajęć ruchowych;
 4. rozplanowanie strefy kuchni z zapleczem i pomieszczeniami obsługi, uwzględniające szczegółowe wymagania technologiczne i priorytety funkcjonalne zamawiającego;
 5. ponowne przeanalizowanie dopuszczalnej powierzchni zabudowy obiektów na działce;
 6. rozważnie przeniesienia do budynku przedszkola funkcji zewnętrznego WC i magazynu zabawek terenowych;
 7. uszczegółowienie informacji dotyczących materiałów budowlanych i wykończeniowych oraz rozwiązań instalacyjnych;
 8. uszczegółowienie i uzgodnienie z Zamawiającym programu funkcjonalnego oraz rozwiązań materiałowych dla terenów zieleni i placów zabaw, z uwzględnieniem zasad użytkowania Terenu 3A i Terenu 3B wskazanych w załączniku 8a do Regulaminu konkursu;
 9. przedstawienie przebiegu ogrodzeń;
 10. lokalizację miejsca parkowania dla niepełnosprawnych w bezpośrednim otoczeniu przedszkola;
 11. doprecyzowanie lokalizacji miejsc parkowania dla rowerów w bezpośrednim otoczeniu przedszkola pod zadaszeniem;
 12. Przeprowadzenie analizy i optymalizacja rozwiązań dla osiągnięcia współczynników Ep i Eu zgodnych z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w warunkach konkursu, w tym analizy izolacyjności przegród powłoki zewnętrznej i wielkości przeszkleń;
 13. powtórne oszacowanie przewidywanych kosztów budowy obiektu po wykonaniu powyższych zaleceń.

II NAGRODA RÓWNORZĘDNA

pieniężna w wysokości 21 000 zł brutto
oraz
NAGRODA w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie pełnej Dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim

zostaje przyznana:

Pracy konkursowej nr 034
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 071057)

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Alicja Rudowska
Warszawa

3. Pamela Krzyszczak
Siedlce

2. Martyna Dryś
Gryfice

Skład zespołu autorskiego:
Alicja Rudowska, Pamela Krzyszczak, Martyna Dyś

Praca otrzymała 5 głosów (punktów) w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem dwu równorzędnych II Nagród.

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 034

Zaprojektowany budynek odznacza się delikatną, lekką i nienarzucająca się architekturą, która bardzo trafnie wpisuje się w kontekst lokalizacji. Wysoko oceniono główne dyspozycje funkcjonalne i charakter wnętrz z przestronnym, przyjaznym centralnym hallem. Sala rekreacyjna i gimnastyczna oraz jadalnia zostały wydzielone w formie zespołu pomieszczeń na parterze co pozwala , na ich dogodne użytkowanie w ramach programu przedszkola, a także poza godzinami jego pracy przez lokalną społeczność. Dopracowania i uszczegółowienia wymagają rozwiązania dotyczące ewakuacji w obiekcie i szczegółowe rozwiązania funkcjonalne. Lokalizacja obiektu na działce przedszkola została starannie przemyślana, a dojście do budynku, placyk wejściowy na ternie publicznym i powiązania z terenami otaczającymi stworzą dobrze funkcjonujący układ przestrzenny. Doceniono ciekawy i różnorodny program rekreacyjno-edukacyjny zaproponowany w otoczeniu przedszkola.

W zakresie rozwiązań związanych z efektywnością energetyczną doceniono propozycję zastosowanie konstrukcji drewnianej oraz przemyślaną propozycję przewietrzania naturalnego otwieranymi oknami i świetlikami w hallu jako wspomagającego wentylację mechaniczną z wysokosprawnym odzyskiem energii. Budynek zaprojektowano jako zwartą bryłę. Ochronę południowo-wschodnich okien sal dydaktycznych przed przegrzewaniem zapewniono poprzez rozwiązania architektoniczne – taras i okap dachu. Zastosowano gruntową pompę ciepła oraz panele fotowoltaiczne. Podziemny zbiornik na wody deszczowe z dachu umożliwia wykorzystanie ich do spłukiwania toalet, przewidziano także retencję wód spływu powierzchniowego w postaci niecki w ogrodzie. Należy podkreślić, że lokalizacja obiektu nie wymaga wycięcia ani jednego drzewa istniejącego.

Zalecenia Sądu Konkursowego do pracy konkursowej 034

W dalszej pracy zaleca się zespołowi autorskiemu:

 1. opracowanie rozwiązań całościowo dostosowujących obiekt do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – w odniesieniu do budynku i w odniesieniu do terenu, z uwzględnieniem Terenu 2 wskazanego w załączniku 8a do Regulaminu konkursu;
 2. przeprowadzenie analizy zasadności zastosowania (w kontekście kosztów budowy i późniejszej eksploatacji) niektórych rozwiązań projektowych tj. wielkość podpiwniczenia, rozwiązania instalacyjne, metody retencji;
 3. ograniczenie strefy recepcyjnej, przy zachowaniu funkcjonalności dla użytkowników przedszkola oraz uwzględniające możliwość niezależnego od działania przedszkola wykorzystywania zespolonych sal: rekreacyjnej i sali zajęć ruchowych;
 4. weryfikację ilości szafek przy stalach dydaktycznych i wielkości szatni oraz wskazanie sposobu ich użytkowania przez poszczególne grupy dzieci.
 5. Rozważenie ograniczenia wielkości hallu głównego przy zachowaniu jego wartości przestrzennych i estetycznych;
 6. Uszczegółowienie sposobu funkcjonowania sali doświadczania świata zaaranżowanej w hallu głównym;
 7. Przeanalizowanie ilości przestrzeni magazynowych i ich lokalizacji;
 8. uszczegółowienie i uzgodnienie z Zamawiającym programu funkcjonalnego oraz rozwiązań materiałowych dla terenów zieleni i placów zabaw dla różnych grup wiekowych, z uwzględnieniem zasad użytkowania Terenu 3A i Terenu 3B wskazanych w załączniku 8a do Regulaminu konkursu;
 9. powtórną analizę przebiegu ogrodzeń;
 10. zachowanie funkcji stoku saneczkowego, przy czym w uzgodnieniu z Zamawiającym możliwe jest w tym celu nowe ukształtowanie terenu;
 11. lokalizację miejsca parkowania dla niepełnosprawnych w bezpośrednim otoczeniu przedszkola;
 12. lokalizację miejsc parkowania dla rowerów w bezpośrednim otoczeniu przedszkola pod zadaszeniem;
 13. dopracowania rozwiązań dotyczących dostaw do budynku i podjazdu do zaplecza;
 14. przeprowadzenie analizy i optymalizacja rozwiązań dla osiągnięcia współczynników Ep i Eu zgodnych z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w warunkach konkursu, w tym analizy izolacyjności przegród powłoki zewnętrznej i wielkości przeszkleń;
 15. powtórne oszacowanie przewidywanych kosztów budowy obiektu po wykonaniu powyższych zaleceń.

III NAGRODA

pieniężna w wysokości 18 000 zł brutto
ORAZ WYRÓŻNIENIE SPECJALNE za rozwiązania neutralne klimatycznie

zostają przyznane:

Pracy konkursowej nr 037
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 389700)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

WXCA sp. z o.o.
ul. Bracka 18 lok. 62; 00-028 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Szczepan Wroński, Michał Starzyński, Edyta Filipczak

Praca otrzymała 2 głosy (punkty) w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem dwu równorzędnych II Nagród.

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 037

Praca odznacza się ciekawym wyrazem architektonicznym i szczególnymi wartościami z zakresu projektowania zrównoważonego. Kształt budynku został przełamany, tworząc kompozycję dwóch brył, przykrytych płaszczyznami pogrążonych dachów. Decyzja o przełamaniu bryły oraz zorientowaniu skrzydła, mieszczącego sale dla dzieci bezpośrednio na południe, wpłynęła pozytywnie na ekspresję bryły budynku, jednocześnie utrudniając zaprojektowanie czytelnego układu komunikacji pionowej. Wątpliwości sądu wzbudziły ponadto niektóre decyzje funkcjonale, które nie w pełni odpowiadają wymaganiom przyszłego użytkownika. Na wyróżnienie zasługują oryginalne elewacje budynku, nadające obiektowi przyjaznego dla użytkowników i środowiska wyrazu. Za pomocą drobnej skali, doboru naturalnych materiałów oraz wyeksponowania elementów konstrukcji, stworzono naturalny i nowoczesny w odbiorze obiekt.

Uzasadnienie przyznania wyróżnienia specjalnego

Projekt najpełniej – w śmiały, przemyślany i konsekwentny sposób odpowiada na wyzwania związane ze zmianami klimatu. Brak podpiwniczenia, konstrukcja drewniana z wypełnieniem z betonu konopnego i rozplanowanie pomieszczeń maksymalizujące zyski słoneczne w sezonie grzewczym i redukujące zagrożenie przegrzewaniem latem, wykorzystanie materiałów konstrukcyjnych jako wykończeń to tylko niektóre elementy strategii redukcji śladu węglowego. Dzięki zastosowaniu materiałów naturalnych, pozbawionych lotnych związków organicznych zapewniony jest zdrowy klimat pomieszczeń przedszkola. Wielką zaletą projektu jest także jego warstwa edukacyjna – zarówno w budynku jak i w zagospodarowaniu ogrodu. Doceniono piękny rysunek elewacji z pokazaniem natury materiału – warstw ubijanego betonu konopnego.


WYRÓŻNIENIE

zostaje przyznane:

Pracy konkursowej nr 002
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 192494)

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Jacek Gorczyca 
Kobylnica
2. Jakub Wójtowicz
Suchy Las
3. Filip Zieliński
Swarzędz

Skład zespołu autorskiego:
Jacek Gorczyca, Jakub Wójtowicz, Filip Zieliński

Praca otrzymała 0 głosów (punktów) w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem dwu równorzędnych II Nagród.

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 002

W pracy zaproponowano adekwatną formę przestrzenną budynku z wcięciami ukształtowanymi w miejscach istniejących drzew. Jednocześnie obiekt stanowi zwartą bryłę o współczynniku kształtu 0,3. Funkcja budynku została rozplanowana w sposób klarowny i przyjazny z otwartym jasnym hallem głównym. Na wyróżnienie zasługuje sposób rozplanowania i program zaproponowany w zagospodarowaniu terenu ogrodu i otaczających terenów. Doceniono przyjazny charakter obiektu, który dobrze wpisuje się w otaczającą zabudowę, a także atrakcyjny i klarowny sposób rysunkowej prezentacji rozwiązań.


WYRÓŻNIENIE

zostaje przyznane:

Pracy konkursowej nr 010
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 050705)
Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Michał Bamberski 
Łódź 

2. Tomasz Sęczek
Łódź

Skład zespołu autorskiego:
Michał Bamberski

Praca otrzymała 0 głosów (punktów) w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem dwu równorzędnych II Nagród.

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 010

Budynek oparty na planie krzyża, który w naturalny sposób dzieli powierzchnię na trafnie zaprojekowane bloki funkcjonalne. Rozczłonkowana forma nie wpływa jednak korzystnie na energoefektywność obiektu. Na wyróżnienie zasługują rozwiązania przestrzeni wewnętrznej z integrujących hallem zorganizowanym wokół dziedzińca. Decyzja o lokalizacji budynku w miejscu istniejącego przedszkola minimalizuje ingerencję w istniejące środowisko przyrodnicze. Doceniono prosty i konsekwentny pomysł kształtowania elewacji, poprzez wykorzystanie powtarzalnego elementu kwadratowego okna.


WYRÓŻNIENIE

zostaje przyznane:

Pracy konkursowej nr 013
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 068146)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

M.O.C. Architekci sp. z o.o. sp.k.
Pl. Grunwaldzki 8/10 lok. 636
40-127 Katowice

Skład zespołu autorskiego:
arch. Błażej Janik, arch. Ewa Janik, arch. Krzysztof Kaczmarczyk, arch. Małgorzata Karolak, arch. Olga Lipińska

Praca otrzymała 1 głos (punkt) w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem dwu równorzędnych II Nagród.

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 013

Praca odznacza się klarowną formą i układem funkcjonalnym oraz wysoką wartością estetyczną zaproponowanych rozwiązań. Prosta i konsekwentna architektura budynku, urozmaicona została mocnym elementem, w postaci zadaszenia „rozcinającego” optycznie budynek i stanowiącego granicę pomiędzy dwoma rozwiązaniami faktury elewacji. Wysoko oceniono czytelny układ przestrzenny wnętrza budynku, z wyraźnym wydzieleniem poszczególnych zespołów funkcjonalnych. Budynek o zwartej, zdyscyplinowanej bryle w naturalny sposób redukującej mostki termiczne.


WYRÓŻNIENIE HONOROWE SĄDU KONKURSOWEGO

zostaje przyznane:

Pracy konkursowej nr 021
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 150010)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
JASTAA Sp. z o.o.
Pl. Westerplatte 3/11; 50-341 Wrocław   

Skład zespołu autorskiego:
Adam Stafiniak, Jacek Młynarczyk, Tomasz Węgrzyn, Zuzanna Róg

Praca otrzymała 2 głosy (punkty) w trzecim głosowaniu i nie została zakwalifikowana do dalszej oceny – znalazła się w III Grupie rankingowej prac.

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 021

Pracę wyróżniono za ciekawą próbę zmniejszenia optycznie bryły budynku, poprzez umieszczenie część funkcji na kondygnacji podziemnej odkrytej poprzez ukształtowanie terenu i doświetlonej „zieloną fosą”. W ten sposób budynek zyskał drugą kondygnację przyziemia, w której umieszczono zespół sal rekreacyjnych oraz jadalnię wraz z zapleczem, umożliwiające niezależne ich funkcjonowanie. Doceniono lekką pawilonową, architekturę obiektu.


WYRÓŻNIENIE HONOROWE SĄDU KONKURSOWEGO

zostaje przyznane:

Pracy konkursowej nr 054
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 006977)

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Patrycja Okuljar Architektur 
Müllerstrasse 44
8004 Zürich, Szwajcaria 

2. Małgorzata Zmysłowska M-ost
Kopenhagener straße 14
10437 Berlin, Niemcy

Skład zespołu autorskiego:
Patrycja Okuljar, Dorota Ryżko, Lenz Schnell, Małgorzata Zmysłowska

Konsultanci:

Konstrukcja drewniana: Jens Shuster, Konstrukcja i fizyka budowli: Ivan Brühviller, Instalace: Marco Waldhauser

Praca nie została zakwalifikowana do dalszej oceny z powodów formalnych (brak Załącznika nr 6) i otrzymała 0 głosów (punkt) w pierwszym głosowaniu – znalazła się w I Grupie rankingowej prac.

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 054

Praca została wysoko oceniona przez Sąd Konkursowy jednak nie podlegała dalszej ocenie ze względu na istotne braki formalne. Doceniono przemyślaną lokalizację budynku oraz oryginalny sposób kształtowania architektury. Delikatna, wygięta po łuku pawilonowa bryła została przekryta pulpitowym dachem i urozmaicona dwoma ekspresyjnymi kominami wentylacyjnymi. Lekkie w odbiorze przyjazne wnętrza otwierają się na otaczającą zieleń. Obszerny, przeszklony korytarz – hall tworzy przestrzeń do zabawy wewnątrz i na zewnątrz budynku.


INFORMACJA O PRACY SĄDU KONKURSOWEGO

Celem konkursu było uzyskanie najlepszej lub najlepszych pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji obiektu energoefektywnego przedszkola w Michałowicach w rejonie ulic Szkolnej i Raszyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu (obszar wskazany w Załączniku nr 8a Regulaminu jako zakres opracowania konkursowego).

W przewidzianym terminie regulaminowym zostało złożone 56 prac konkursowych. Prace zostały sprawdzone i powtórnie zakodowane przez Sekretarza Sądu Konkursowego. Po sprawdzeniu kompletności przez Sekretarza stwierdzono, że 4 prace miały istotny brak formalny (brak załącznika nr 6). Decyzją Sądu konkursowego prace te zostały omówione merytorycznie przez sąd konkursowy jednak nie podlegały dalszej ocenie i analizie. Pozostałe 52 prace zostały ocenione przez Sąd konkursowy zgodnie ze wskazanymi w Regulaminie kryteriami i trybem oceny. Sąd konkursowy obradował w trybie stacjonarnym i zdalnym, prace sądu trwały od 5 do 16.12.2020. Na pierwszym stacjonarnym posiedzeniu sądu w dniu 10.12. wszystkie prace zostały omówione przez Sędziów referentów. Po przeprowadzonej dyskusji oraz pierwszym i drugim głosowaniu Sąd wytypował do dalszej analizy 17 prac konkursowych. W dniu 11.12.2020 po kolejnym omówieniu i ocenie wybranych prac Sąd wytypował poprzez głosowanie 6 prac do finalnej oceny. Na posiedzeniu zdalnym w dniu 14.12.2020 odbyła się ponowna analiza oraz dyskusja nad pracami, które przeszły do dalszej oceny. Sąd uznał jednogłośnie, iż nie przyznaje I Nagrody pieniężnej ze względu na dość wyrównany poziom prac predysponowanych do Nagród oraz ze względu na, mimo wszystko występujące w pracach błędy, które jednak nie skutkują zdyskwalifikowaniem prac i mogą zostać poprawione w dalszych etapach projektowania bez strat dla przedstawionych rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych. Postanowiono także, iż zostaną przyznane dwie Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia i w związku z tym powinny zostać przyznane analogicznie dwie równorzędne II Nagrody pieniężne oraz jedna III Nagroda pieniężna. Po tym nastąpiło finalne głosowanie nad przyznaniem dwóch równorzędnych II Nagród. Ustalono, iż pracom konkursowym które otrzymają największą liczbę głosów (punktów) zostaną przyznane dwie równorzędne II Nagrody pieniężne oraz nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Pracy następnej w kolejności ilości głosów (punktów) zostanie przyznana III Nagroda pieniężna, natomiast pozostałym pracom Wyróżnienia.  Sąd postanowił także o przyznaniu Wyróżnień honorowych Sądu Konkursowego dla dwóch prac konkursowych które nie przeszły do dalszej oceny w poprzednich głosowaniach. Zostało także przyznane jedno Wyróżnienie specjalne za rozwiązania neutralne klimatycznie. W dniach 15 i 16.12. 2020 sformułowano opinie, wnioski i zalecenia do prac konkursowych.

Mimo utrudnień związanych z sytuacją pandemii prace sądu przebiegały prawidłowo, a przeprowadzone oceny były wnikliwe i szczegółowe. Wszystkie decyzje były podejmowane przez Sąd Konkursowy zgodnie na podstawie przeprowadzonych dyskusji i analiz, a głosowania miały charakter podsumowujący.

UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

W ocenie prac konkursowych sąd kierował się kryteriami opisanymi w Regulaminie Konkursu. Szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne oraz relacje z otaczającymi terenami. W pracach konkursowych poszukiwano wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych. Niezależnej ocenie poddano rozwiązania proekologiczne i energooszczędne budynku i zagospodarowania zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Regulaminie.

Sąd konkursowy zwrócił uwagę, że mimo niewielkiej skali projektowanego obiektu zadanie konkursowe charakteryzowało się dużą złożonością. Poziom rozwiązań architektonicznych został oceniony jako wysoki. Sąd docenił różnorodność przedstawionych rozwiązań, zwrócił jednak uwagę, że rozwiązania funkcjonalne w większości prac wymagały dopracowania i uszczegółowienia. Sąd Konkursowy dokonał klasyfikacji prac zgodnie z kryteriami i rekomendował Zamawiającemu przyznanie trzech nagród pieniężnych: dwóch równorzędnych nagród drugich oraz nagrody trzeciej. Sąd zrezygnował z przyznania nagrody pierwszej. Dwie prace nagrodzone II nagrodą pieniężną oraz zaproszeniem do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia dają szansę Gminie Michałowice na spełnienie założeń i celów konkursu, wymagają jednak wprowadzenia uszczegółowień zgodnie z zaleceniami Sądu Konkursowego. Dodatkowo trzy prace zostały nagrodzone równorzędnymi wyróżnieniami, a dwie prace wyróżnieniami honorowymi.

Sąd konkursowy ma nadzieję, że w wyniku konkursu i przeprowadzonych negocjacji zostanie zrealizowany projekt oryginalny i funkcjonalny, wnoszący nowe wartości w przestrzeń Osiedla Michałowice i dobrze służący jego mieszkańcom.

Sąd Konkursowy dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu za przygotowanie wartościowych prac konkursowych i gratuluje laureatom.

OGÓLNA OCENA PRAC POD WZGLĘDEM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Poziom odpowiedzi na postawione w Regulaminie wytyczne dotyczące efektywności energetycznej I zrównoważonego projektowania był w ocenianych pracach bardzo zróżnicowany. Na tle projektów, które pobieżnie odnosiły się do tych zagadnień lub potraktowały je bardzo schematycznie wyróżniają się prace bardziej szczegółowo w tym zakresie opracowane i świadczące o odpowiedzialności klimatycznej autorów. Można też zauważyć, że wielu uczestnikom sprawiło trudność połączenie wysokiej jakości architektury z rozwiązaniami efektywnymi energetycznie, redukującymi ślad węglowy w cyklu życia budynku, racjonalnie gospodarującymi wodą i wzmacniającymi bioróżnorodność.

Zdecydowana większość prac zachowała wszystkie cenne drzewa istniejące na działce oraz przewidziała retencję wód opadowych z dachu z wykorzystaniem do podlewania zieleni lub spłukiwania toalet w budynku. W zakresie rozwiązań redukujących ślad węglowy autorzy skupili się najczęściej na obniżeniu zużycia energii w fazie operacyjnej (w czasie użytkowania budynku), choć pojawiły się także propozycje przemyślanej redukcji programu (np. rezygnacji z jadalni i przeniesienie jedzenia do sal) i ograniczenia robót ziemnych z rezygnacją z podpiwniczenia budynku. Powszechnie stosowane było drewno – jako wykończenie wnętrz, ale także jako okładzina elewacyjna i podstawowy materiał konstrukcyjny.

Prawie wszystkie prace korzystały z energii ze źródeł odnawialnych – fotowoltaiki oraz pomp ciepła.

Jeżeli chodzi o ograniczenie potrzeb chłodzenia pomieszczeń rozwiązaniem podstawowym były rolety lub żaluzje zewnętrzne W niektórych pracach wskazano również rozwiązania architektoniczne odpowiadające na ten problem – daszki, okapy, pergole, głębokie glify okienne.

Z punktu widzenia efektywności energetycznej w większości zwartym bryłom rzadko towarzyszyło podanie współczynnika kształtu A/V, a projekty podające rozwiązania budowlane powłoki zewnętrznej i współczynniki izolacyjności przewyższające wymagania warunków technicznych nie były wcale regułą. Także jedynie kilka prac pokazało przykładowe rozwiązanie detalu.

W ocenie Sądu Konkursowego projekty nagrodzone równorzędną nagrodą drugą zachowują równowagę między jakością architektoniczną projektu a spełnieniem oczekiwań Zamawiającego co do efektywności energetycznej i wpływu na środowisko. Żadna z tych prac nie osiągnęła jednak najwyższych ocen we wszystkich kryteriach. Ze względu na najszersze i najtrafniejsze opracowanie omawianych zagadnień Sąd Konkursowy przyznał Wyróżnienie specjalne za rozwiązania neutralne klimatycznie dla pracy nagrodzonej nagrodą trzecią.

Należy podkreślić, że analiza wszystkich prac konkursowych, pod kątem zrównoważonego projektowania była bardzo inspirująca dla Sądu Konkursowego. Mamy nadzieję, że praca nad konkursem pozwoliła rozszerzyć wiedzę w tym zakresie wszystkim uczestnikom konkursu.