Pytania i odpowiedzi

Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail):
konkurs-przedszkole-michalowice@sarp.warszawa.pl
do dnia: 24.08.2020 r. do godz. 15.00
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 31.08.2020 r.

Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na adres poczty elektronicznej (e-mail):
konkurs-przedszkole-michalowice@sarp.warszawa.pl
do dnia: 23.10.2020r. do godz. 15.00
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 02.11.2020r.


26.11.2020
Opublikowano korektę Wyjaśnienia (4) treści Regulaminu konkursu z dnia 20.11.2020r w zakresie Pytania 4.
Korekta_Wyjasnienia_4_Konkurs-przedszkole_Michalowice.pdf

KOREKTA
WYJAŚNIENIA (4) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU – PYTANIA PO TERMINIE

W związku ze zgłoszonymi przez Uczestnika konkursu rozbieżnościami w odpowiedziach zawartych w Wyjaśnieniu (4) dotyczącymi zamieszczania numeru sześciocyfrowej liczby rozpoznawczej (numer identyfikacyjny pracy konkursowej) na elementach wersji elektronicznej pracy konkursowej dokonujemy korekty odpowiedzi na PYTANIE 4 (Wyjaśnienie (4) z dnia 20.11.2020r.) jak następuje:

PYTANIE 4 (KOREKTA)
Plansze zapisane jako pliki jpg, w rozdzielczości 300dpi bez numeru identyfikacyjnego powinny się znajdować w folderze zatytułowanym cześć opisowa, zaś z numerem identyfikacyjnym w folderze część graficzna?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział IV pkt 2.5. ppkt 4 lit. a. wszystkie treści (elementy) pracy konkursowej w wersji elektronicznej muszą być pozbawione sześciocyfrowej liczby rozpoznawczej (numer identyfikacyjny pracy konkursowej) za wyjątkiem pierwszej strony części opisowej.

Wszystkie plansze zawarte w wersji elektronicznej pracy konkursowej, zarówno w części graficznej jak i części opisowej tej wersji, powinny być pozbawione sześciocyfrowej liczby rozpoznawczej (numer identyfikacyjny pracy konkursowej).


20.11.2020r.
 
 
Opublikowano Wyjaśnienie (4) treści Regulaminu konkursu dotyczące pytań i wątpliwości Uczestników konkursu związanych ze zmianą treści Regulaminu konkursu z dnia 13.11.2020r.
Wyjasnienie_4_Konkurs-przedszkole_Michalowice.pdf
 

 

WYJAŚNIENIE (4) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU – PYTANIA PO TERMINIE

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły dodatkowe pytania i wątpliwości oraz sugestie Uczestników konkursu, dotyczące zmiany treści Regulaminu konkursu z dnia 13.11.2020r. w zakresie zmiany sposobu i formy składania prac konkursowych.

Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz powstałe wątpliwości jak następuje:

PYTANIE 1
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy zdjęcia makiety mogą być scalone na jednej planszy 100×70 czy też mają być wydrukowane każde osobno? Proszę o orientacyjną wielkość zdjęć: 10x15cm, papier A4, Papier A3?
ODPOWIEDŹ:
Organizator wskazuje, iż wydruku zdjęć makiety nie trzeba zamieszczać w papierowej wersji części opisowej pracy konkursowej. Zdjęcia makiety w ilości min. 8 szt. W formacie .JPG muszą być załączone do wersji elektronicznej pracy konkursowej. Co do sposobu przedstawienia zdjęć w formie elektronicznej Organizator pozostawia to do decyzji Uczestnika konkursu, pod warunkiem zachowania czytelności zdjęć.

PYTANIE 2
Gdzie ma być umieszczone oświadczenie, czy w kopercie z kartą identyfikacyjną , bo w innym przypadku nie będzie zachowana anonimowość ?
ODPOWIEDŹ:
Oświadczenie Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie/Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie dotyczące zobowiązania do złożenia pełnej wersji papierowej pracy konkursowej w terminie określonym przez Organizatora musi być złożone jako oddzielny dokument. Nie może być złożone w jednej kopercie wraz z kartą identyfikacyjną. Uczestnik konkursu powinien załączyć oddzielną kopertę z Oświadczeni o którym mowa powyżej.

PYTANIE 3
Wątpliwość dotyczącą zachowania anonimowości ocenianych prac.
ODPOWIEDŹ:
Uczestnik konkursu wysyła wersję elektroniczną pracy konkursowej z dowolnego adresu mailowego. Korespondencja mailowa zawierająca prace konkursowe będzie odbierana i przetwarzana przez osobę niezwiązaną z Sądem konkursowym i Zamawiającym. Aby zapobiec deanonimizacji prac konkursowych osoba ta podpisze stosowne oświadczenie o nieujawnianiu informacji o Uczestnikach konkursu i pracach konkursowych przed oficjalnym, publicznym ogłoszeniu wyników Konkursu.
Informujemy także iż to karta identyfikacyjna pracy konkursowej jest jedynym dokumentem formalnym umożliwiającym identyfikację Uczestnika konkursu i przyporządkowania mu konkretnej, zakodowanej pracy konkursowej a nie adres mailowy z którego została przesłana wersja elektroniczna pracy konkursowej, które to przyporządkowanie może mieć jedynie charakter hipotetyczny. Z tego samego też powodu obowiązuje wymóg składania kart identyfikacyjnych w zamkniętej kopercie a nie drogą mailową.

PYTANIE 4
Plansze zapisane jako pliki jpg, w rozdzielczości 300dpi bez numeru identyfikacyjnego powinny się znajdować w folderze zatytułowanym cześć opisowa, zaś z numerem identyfikacyjnym w folderze część graficzna?
ODPOWIEDŹ:
Tak.

PYTANIE 5
Czy według punktu 4.a tylko pierwsza strona części opisowej? Punkt ten stoi w sprzeczności z punktem 2.7 który mówi, ze liczbę identyfikacyjna należy umieścić na wszystkich elementach pracy (część graficzna, pierwsza strona części opisowej, koperta z karta identyfikacyjna, opakowanie pracy konkursowej, makieta).
ODPOWIEDŹ:
Punkty te nie są sprzeczne, gdyż w punkcie 2.7. na końcu jest następująca uwaga:
Zaleca się, aby tekst oraz rysunki zamieszczone na nośniku elektronicznym nie zawierały sześciocyfrowej liczby rozpoznawczej (numer identyfikacyjny pracy konkursowej) zgodnie z zapisami pkt. 2.5. niniejszego Rozdziału

PYTANIE 6
Czy na makiecie przedstawionej na zdjęciach ma być widoczny numer identyfikacyjny na co wskazuje punkt 2.7? Czy jak wskazuje punkt 2.5.4.a tj.
Treści zawarte w plikach w wersji elektronicznej pracy konkursowej nie mogą zawierać sześciocyfrowej liczby rozpoznawczej (numer identyfikacyjny pracy konkursowej) za wyjątkiem pierwszej strony części opisowej.
W takim razie ani na makiecie, ani na planszach nie może znajdować się numer identyfikacyjny, prawda?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział IV pkt 2.5. ppkt 4 lit. a. wynika, iż wszystkie treści (elementy) pracy konkursowej w wersji elektronicznej muszą być pozbawione sześciocyfrowej liczby rozpoznawczej (numer identyfikacyjny pracy konkursowej) za wyjątkiem pierwszej strony części opisowej. Zdjęcia makiety należy traktować jako część wersji elektronicznej pracy konkursowej nie zawierająca sześciocyfrowej liczby rozpoznawczej (numer identyfikacyjny pracy konkursowej) zarówno jak i plansze części graficzek składane w ramach wersji elektronicznej pracy konkursowej. Sama makieta oraz plansze w formie fizycznej, składane na wezwanie Organizatora (zgodnie z zapisem Rozdział IV pkt 3 ppkt 3.3. 1.) powinny być oznaczona sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą (numer identyfikacyjny pracy konkursowej).

PYTANIE 7
Dotyczy zapisów Regulaminu konkursu:
Pracę konkursową należy oznaczyć wyłącznie sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą (numer identyfikacyjny pracy konkursowej). Liczbę należy umieścić na wszystkich elementach pracy, takich jak:
a. Część graficzna – plansze.
b. Część opisowa – zeszyt 2 szt. (zaleca się oznaczenie sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą wyłącznie pierwszej strony części opisowej).
c. Zamknięta koperta z kartą identyfikacyjną pracy konkursowej.
e. Opakowanie pracy konkursowej.
f. Makieta”
Część opisowa – Zeszyt z opisem autorskim pracy konkursowej oraz zmniejszonymi do formatu A3 planszami części graficznej oraz tabelą bilansu powierzchni budynku i zagospodarowania (Załącznik nr 8f do Regulaminu) a także informacjami cenowymi sporządzonymi zgodnie z Załącznikiem nr 6 oraz Załącznikiem nr 6a do Regulaminu – dwa (2) egzemplarze.”
Treści zawarte w plikach w wersji elektronicznej pracy konkursowej nie mogą zawierać sześciocyfrowej liczby rozpoznawczej (numer identyfikacyjny pracy konkursowej) za wyjątkiem pierwszej strony części opisowej.”
Pytanie:
W takim razie – żaden plik, w tymże pliki w folderze cześć graficzna oraz na zdjęciach makiety nie może znajdować się numer identyfikacyjny.
ODPOWIEDŹ:
Tak, za wyjątkiem pierwszej strony części opisowej składanej w ramach wersji elektronicznej pracy konkursowej.

PYTANIE 8
Czy na wydrukowanych planszach w formacie A3 powinien być widoczny sześciocyfrowy numer identyfikacyjny, jak wskazuje punkt 2.7 ?
ODPOWIEDŹ:
Zaleca się aby sześciocyfrowa liczba rozpoznawcza (numer identyfikacyjny pracy konkursowej) znajdowała się tylko na pierwszej stronie części opisowej składanej w wersji papierowej.

PYTANIE 9
Czy zaadresowana koperta powinna być włożona do środka głównej koperty, czy dołączona, tj. doklejona od zewnątrz do koperty głównej zatytułowanej wg punktu 3.5.
Dodatkowo czy na kopercie tej powinien się znajdować sześciocyfrowy numer jak wskazuje punkt 2.7.
ODPOWIEDŹ:
Zaadresowana koperta, o której mowa w Rozdziale IV ppkt 3.6. powinna być włożona do środka głównej koperty zawierającej elementy pracy konkursowej wyminie one w Rozdziale IV pkt 3, ppkt 3.2. 1.
Na zaadresowanej kopercie, o której mowa w Rozdziale IV ppkt 3.6. nie może znajdować się sześciocyfrowa liczba rozpoznawcza (numer identyfikacyjny pracy konkursowej).

PYTANIE 10
Czy Organizator oczekuje przeslania spakowanych w jednym archiwum trzech folderów zatytułowanych:
– część graficzna
– część opisowa
– zdjęcia makiety
ODPOWIEDŹ:
Tak

TREŚĆ PISMA DOTYCZĄCEGO WĄTPLIWOŚCI UCZESTNIKA KONKURSU CO DO ZMIAN TREŚCIO REGULAMINU KONKURSU WPROWADZONYCH W DNIU 13.11.2020R. ORAZ SUGEROWANYCH PRZEZ UCZESTNIKA ZMIAN DO TEGO REGULAMINU.
Dziękujemy za informację o zmianie sposobu oddania konkursu ze względu na pandemię. Doceniamy, że Organizator podejmuje próby umożliwienia wszystkim Uczestnikom złożenia prac.
Niemniej jednak zaproponowana forma oddania jest nieakceptowalna, ze względu brak zachowania podstawowych praw przysługujących Uczestnikom konkursu architektonicznego:
1) Anonimowość nie jest zachowana przy wysyłaniu dokumentacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mailowy Stowarzyszenia (tym bardziej, gdy w jednym z dokumentów ma pojawić się liczba łącząca autora e-maila z autorami pracy)
2) potwierdzenie otrzymania pracy przez Organizatora oraz potwierdzenie nadania pracy przez Uczestnika nie są zapewnione, ta forma nie gwarantuje Uczestnikowi otrzymania wiążącego prawnie potwierdzenia złożenia pracy w określonych przez Regulamin terminach.
Dodatkowo, zwracamy uwagę na powszechnie znane problemy techniczne związane z przesyłaniem dużych ilości danych na skrzynkę mailową, mianowicie brak możliwości bezpiecznego przesyłania danych oraz odrzucanie plików o wadze kilkudziesięciu czy kilkuset MB przez serwer poczty e-mail.
Uczestnik Konkursu zauważa również, że nowa forma oddania, obciąża Uczestnika Konkursu dodatkową pracą, o której w treści Regulaminu nie było wcześniej mowy a na które to czynności Organizator nie przewidział zmian terminów.:
obowiązek dostarczenia przez Uczestnika prac konkursowych w kilku formach i miejscach (siedziba Organizatora, poczta elektroniczna) w niezmienionych w stosunku do pierwotnych ustaleń przedziałach czasowych, czyli do godziny 15:00 w dniu 02.12.2012 (dodatkowo ewentualnie dostarczenie plansz do siedziby Zamawiającego)
zmiana zakresu opracowania pracy, narzucająca dodatkowe obowiązkowe 8 zdjęć “makiety urbanistycznej, roboczej w skali 1:200”
skomplikowana i wymagająca dodatkowych nakładów pracy forma zapisu dokumentów w formacie PDF JPG, w wersjach pojedynczych plików oraz spakowanych, w wersji kodowanej liczbą rozpoznawczą oraz tej liczby pozbawionych.

Uczestnik sugeruje zastosowanie szeroko wykorzystywanego w organizacji konkursów architektonicznych rozwiązania: przygotowanie przez Organizatora odpowiedniej platformy elektronicznej do wgrywania plików z zawartością pracy konkursowej. Platforma elektroniczna powinna przede wszystkim gwarantować anonimowość przesłanych prac konkursowych, pozwalać na wgrywanie plików o dużej wadze i generować potwierdzenie przesłania.
Jako alternatywne rozwiązanie Uczestnik sugeruje, wykreślenie w Regulaminie Konkursu zapisów co do warunku dostarczenia prac: “(…) decyduje data wpływu” i zamianę na: “decyduje data nadania”. Organizator Konkursu gwarantując Uczestnikowi, że to data nadania pracy jest decydująca, zapewni każdemu z Uczestników równe warunki dostarczenia pracy w formie papierowej za pośrednictwem operatora lub poczty.
Podsumowując, przygotowanie pracy konkursowej oznacza dla pracowni architektonicznej inwestycję co najmniej kilkunastu tysięcy złotych, podejmujemy ten wysiłek w oparciu o zobowiązanie publiczne Organizatora do przeprowadzenia konkursu architektonicznego, firmowanego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich, tymczasem przedstawiona zmiana Regulaminu modyfikująca zapisy Rozdziału V, zmieniająca formę oddania konkursu, nie zapewnia Uczestnikowi możliwości złożenia pracy oraz prawa do anonimowej i rzetelnej oceny pracy konkursowej, łamiąc w tym sensie pierwotne ustalenia publicznego zobowiązania.
Prosimy o uszanowanie wkładu pracy i środków wielu zespołów architektonicznych biorących udział w konkursie i zapewnienie przez Organizatora konkursu – Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział Warszawa warunków oddania konkursu spełniających podstawowe standardy.
ODPOWIEDŹ ORGANIZATORA KONKURSU
Uczestnik konkursu wysyła wersję elektroniczną pracy konkursowej z dowolnego adresu mailowego na indywidulany adres mailowy konkursu, który nie jest adresem Oddziału Warszawskiego SARP. Korespondencja mailowa zawierająca prace konkursowe będzie odbierana i przetwarzana przez osobę niezwiązaną z Sądem konkursowym i Zamawiającym. Aby zapobiec deanonimizacji prac konkursowych osoba ta podpisze stosowne oświadczenie o nieujawnianiu informacji o Uczestnikach konkursu i pracach konkursowych przed oficjalnym, publicznym ogłoszeniu wyników Konkursu.
Informujemy także, iż to karta identyfikacyjna pracy konkursowej jest jedynym dokumentem formalnym umożliwiającym identyfikację Uczestnika konkursu i przyporządkowania mu konkretnej, zakodowanej pracy konkursowej a nie adres mailowy z którego została przesłana wersja elektroniczna pracy konkursowej, które to przyporządkowanie może mieć jedynie charakter hipotetyczny. Z tego też powodu obowiązuje wymóg składania kart identyfikacyjnych w zamkniętej kopercie w formie papierowej a nie drogą mailową.
Zdaniem Organizatora wystarczającym potwierdzeniem złożenia wersji elektronicznej pracy konkursowej za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie potwierdzenie mailowe otrzymania takiej korespondencji przez osobę przyjmującą. Pod względem formalnym Regulamin dopuszcza taką możliwość zgodnie z zapisem Rozdziału I pkt 3.8., który mówi m.in. iż korespondencja odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym w razie potrzeby dopuszcza się także formę pisemną (papierową).
Organizator jest świadom wielkości plików z wersją elektroniczną pracy konkursowej w związku z czym dopuścił, w zmianach treści Regulaminu, możliwość przesyłania ich jako plików skompresowanych (np. zip) lub zamieszenie w mailu linku do pobrania wersji elektronicznej pracy konkursowej (wykorzystanie darmowych, ogólnodostępnych usług internetowych pozwalających na przesyłanie danych o znacznym rozmiarze za pomocą internetowej przestrzeni dyskowej np. We Transfer).
Zdaniem Organizatora zmiana sposobu i formy złożenia pracy konkursowej nie ma wpływu na takie zwiększenie obciążenia Uczestnika konkursu dodatkową pracą, które mogłoby powodować konieczność zmiany terminów Konkursu.
Przypominamy także, iż Organizator nie zwiększył ilości przekazywanych form pracy konkursowej jak sugeruje Uczestnik. Praca konkursowa w nowym brzmieniu Regulaminu ma taki sam zakres i formę jak w Regulaminie pierwotny tj.:
– część graficzna
– część opisowa
– zamknięta koperta z kartą identyfikacyjną
– wersja elektroniczna pracy konkursowej (która, w poprzednim brzmieniu Regulaminu konkursu zawierała zarówno część graficzną jak i cześć opisową pracy konkursowej oraz konieczność zamieszczenia 8 zdjęć makiety – patrz Rozdział IV pkt 2.5.)
– makieta

Zmianie uległ jedynie sposób i czas złożenia poszczególnych elementów pracy konkursowej oraz doprecyzowanie formatów plików dla poszczególnych elementów składowych wersji elektronicznej pracy konkursowej co zdaniem Organizatora nie ma wpływu na terminy Konkursu.
Po konsultacjach w zakresie formy zapisów dokumentów w zadanych przez Organizatora formatach, należy stwierdzić, iż nie jest to proces skomplikowany i pracochłonny, jak sugeruje Uczestnik, co mogłoby wpłynąć na konieczność zmiany terminów konkursu.
Przypominamy także, zapis z wersji pierwotnej Regulaminu Rozdział IV pkt 2.5. ppkt 2:
W celu umożliwienia wykorzystania prac, zgodnie z Regulaminem, Uczestnicy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu zawartości opracowania w postaci zapisu elektronicznego możliwego do kopiowania, na nośniki elektroniczne, w formatach:
dla rysunków – (*.jpg), (*.pdf) lub (*.tif) w rozdzielczości 300 dpi.
dla tekstu – (*.pdf), (*.doc).”
Zapis ten wskazuje wyraźnie na konieczność, przekazania Organizatorów wszystkich rysunków i wszystkich tekstów a nie tylko całościowo części graficznej pracy konkursowej i części opisowej pracy konkursowej. Zdaniem Organizatora zakres prac w tym przypadku został nawet zmniejszony poprzez doprecyzowanie jakie konkretne elementy części opisowej (w tym graficznej) powinny być przekazane Organizatorowi jako wersja elektroniczna pracy konkursowej.
Organizator wskazuje, iż zalecenie dotyczące nieumieszczania w wersji elektronicznej sześciocyfrowej liczby rozpoznawczej za wyjątkiem pierwszej strony części opisowej było zawarte w pierwotnej wersji Regulaminu konkursu – patrz Rozdział IV pkt 2.5. ppkt5. Oraz pkt 2.7., natomiast w wersji papierowej (fizycznej) pracy konkursowej sześciocyfrowa liczba rozpoznawcza powinna być umieszczona na wszystkich elementach pracy konkursowej przy czym na części opisowej tylko na pierwszej stronie tej części zgodnie z zapisami Rozdziału IV pkt 2.7.

W związku z powyższym, Organizator nie przychyla się do wprowadzenia do zapisów Regulaminu konkursu sugerowanych przez Uczestnika Konkursu zmian.

 

9.11.2020
Opublikowano odpowiedzi na pytania – Wyjaśnienie 3 treści Regulaminu konkursu.
 

WYJAŚNIENIE (3) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU – PYTANIA PO TERMINIE

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania dodatkowe, po terminie. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.3. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator zdecydował się w tym przypadku udzielić odpowiedzi na zadane pytania:
 
PYTANIE 1
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Rozdział 2.1, art. 5 pkt 1 lit.h) określa pojęcie „minimalnego procentowego wskaźnika terenów biologicznie czynnych” jako najmniejszą nieprzekraczalną wartość procentową nieutwardzonych powierzchni działki, pokrytych roślinnością na gruncie rodzimym w stosunku do całkowitej powierzchni działki.
Czy należy przez to rozumieć, że do powierzchni biologicznie czynnej nie zostaną zaliczone nawierzchnie retencyjne inne niż pokryte roślinnością na gruncie rodzimym (żwir, piasek, woda)? Czy stwierdzenie mówiące o gruncie rodzimym, wyklucza zaliczenie do powierzchni biologicznie czynnej również powierzchnie dachów zielonych?
ODPOWIEDŹ:
Interpretacja zapisów MPZP należy do Uczestnika konkursu co ma wykazać jego znajomość przepisów. Odsyłamy także do definicji „terenów biologicznie czynnych” w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 
PYTANIE 2
Czy Organizator dopuszcza przekroczenie, podanej w wytycznych konkursowych, orientacyjnej powierzchni przedszkola (1350-1500m kw.)? Czy spełnienie tego warunku jest to kwestią priorytetową dla Organizatora, nawet jeśli będzie wiązało się z ograniczeniem programu?
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na Pytanie 4 w wyjaśnieniach (2) treści regulaminu konkursu z dnia 03.11.2020 r.
 
PYTANIE 3
Czy organizator dopuszcza, że widok z lotu ptaka, należący do zakresu opracowania Konkursu, zostanie wykonany w formie rysunku odręcznego?
ODPOWIEDŹ:
Sposób czytelnego przedstawienia widoku z lotu ptaka pozostawia się do decyzji Uczestnika konkursu.
 
PYTANIE 4
Regulaminie Konkursu Rozdział IV, pkt. 2.2 Organizator określa zawartość plansz. Dla projektu zagospodarowania terenu określono skalę 1:200, taką samą jak dla rzutów wszystkich kondygnacji. Jest to skala ukazująca znaczną szczegółowość, w której rysunek całego terenu opracowania zajmie niemal całą planszę (zaś budynek pozostanie jedynie, w uproszczeniu, obrysem). Czy w związku z tym, przedmiotowy rysunek PZT, można połączyć z rysunkiem rzutu parteru budynku, bądź rzutu dachu, tak by całość rysunku otrzymała odpowiedni poziom nasycenia? Jeśli nie to czy rysunek PZT może zostać przedstawiony w pomniejszonej skali?
ODPOWIEDŹ:
Nie. Rzut parteru należy przedstawić na oddzielnym rysunku natomiast na rysunku projektu zagospodarowania należy pokazać rzut dachu budynku przedszkola. Organizator nie przewiduje zmiany skali projektu zagospodarowania trenu.
 
PYTANIE 5
Czy Organizator widzi możliwość udostępnienia zdjęć terenu opracowania z drona?
ODPOWIEDŹ:
Organizator nie posiada zdjęć z drona.
 
PYTANIE 6
Czy organizator określa sposób tytułowania plansz?
ODPOWIEDŹ:
Nie.
 
PYTANIE 7
Czy w związku z pandemią, a co za tym idzie często koniecznością pracy zdalnej, samoizolacji, kwarantanny, zamknięciem placówek edukacyjnych, a więc utrudnionymi warunkami pracy z którymi spotykamy się na co dzień, Zamawiający bierze również pod uwagę wydłużenie terminu składania prac konkursowych?
ODPOWIEDŹ:
Organizator nie przewiduje zmiany terminu składania prac konkursowych a jedynie ewentualnie zmianę formy ich składania o czym informowano Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 03.11.2020r.

3.11.2020
Opublikowano odpowiedzi na pytania – Wyjaśnienie 2 treści Regulaminu konkursu.
 
 
WYJAŚNIENIE (2) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1
Co oznaczają symbole żółtych drzew w załączniku „Ocena stanu zachowania drzew” – brak wyjaśnienia w legendzie.
ODPOWIEDŹ:
Drzewa do pielęgnacji

PYTANIE 2
Ile kobiet i mężczyzn będzie zatrudnionych w przedszkolu?
ODPOWIEDŹ:
90% kobiety 10% mężczyźni przy liczbie pracowników 40 osób oraz 5 do 7 pracowników kuchni.

PYTANIE 3
Czy znana jest powierzchnia użytkowa kościoła?
ODPOWIEDŹ:
Nie

PYTANIE 4
Jeśli chodzi o wytyczne powierzchni projektowanego obiektu, prośba o doprecyzowanie jakiego typu powierzchni dotyczy założenie 1350-1500 m2 orientacyjnej powierzchni przedszkola? Czy chodzi wyłącznie o powierzchnię użytkową (bez uwzględnienia powierzchni ruchu i usługowej)? Czy w przypadku przekroczenia 1500 m2 praca konkursowa zostanie zdyskwalifikowana?
ODPOWIEDŹ:
Orientacyjna powierzchnia przedszkola 1350 – 1500 m2 dotyczy powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń przedszkola podanych w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2 z Złącznika nr 8b do Regulaminu z wyłączeniem pozycji nr 36 z Tabeli nr 1.
Podaną przez Organizatora powierzchnię 1350 – 1500 m2 należy traktować jako orientacyjna. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach przekroczenie powierzchni 1500 m2 pod warunkiem, iż zostanie to odpowiednio uargumentowane przez Uczestnika konkursu, będzie zgodnie z MPZP i przepisami technicznymi.

PYTANIE 5
Pytanie tyczy się trafo zlokalizowanego na działce oznaczonej nr 2 wchodzącej w zakres opracowania. 
Czy organizator bierze pod uwagę i ewentualnie pozwala na przesunięcie istniejącego trafo w inne miejsce terenu opracowania (np okolice południowego narożnika terenu oznaczonego numerem 1), dzięki czemu narożnik oznaczony literami LMN byłby uwolniony od , niestety ale szpecącego i dominującego elementu w tym newralgicznym miejscu jakim jest narożnik kwartału i działki.
Natomiast analogiczne wcięcie w terenie opracowania oznaczonym nr 1 w południowym narożniku nie będzie raczej nieść ze sobą negatywnych konsekwencji ani dla pobliskich mieszkańców ani dla użytkowników projektowanego obiektu. (oczywiście zachowując przepisowe odległości)
ODPOWIEDŹ:
Nie. Zamawiający przewiduje jednak w przyszłości przebudowę, zmianę funkcji lub całkowitą likwidację wieżowej konstrukcji TRAFO. Należy jednak przyjąć, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po wybudowaniu przedszkola.

PYTANIE 6
Mam pytanie odnośnie Rozdz. IV Pkt. 2.1.
Czy plansze mogą być wydrukowane bezpośrednio na podkładzie z pianki?ODPOWIEDŹ:
Tak

PYTANIE 7
W załączniku do regulaminu konkursu jest zapis o umieszczeniu wszystkich sal dydaktycznych na parterze z możliwością bezpośredniego wyjścia do ogrodu. Ze wskaźników planu miejscowego (maksymalna powierzchnia zabudowy 15%) wynika, że maksymalna powierzchnia zabudowy wyniesie 954,9 m2. Biorąc pod uwagę wyłącznie sale dydaktyczne 7x 70m2 (powierzchnia ta nie zawiera przestrzeni na szatnie) + łazienki przy salach 7x ok. 15m2 + pomieszczenia magazynowe przy salach 7x 6m2 daje razem 637 m2 oraz uwzględniając powierzchnię konstrukcji i komunikacji przekłada się na powierzchnię ok. 880 m2. Na parterze pozostaje do zagospodarowania ok. 74 m2. W tej powierzchni powinny znaleźć się minimum strefa wejściowa z przestronnym holem, toalety, magazyn zewnętrzny. Nie ma szans na umieszczenie na parterze części kuchennej, jadalni dla dzieci czy sal rekreacyjnej i do zajęć ruchowych. Wydaje się też mało prawdopodobne aby wszystkie sale dydaktyczne udało się zmieścić na parterze (m.in. wspomniany brak powierzchni na szatnie dla 175 dzieci). Proszę o informację, jakie pomieszczenia bezwzględnie mają być położone na parterze.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający określając wytyczne do konkursu zaproponował program oraz jego lokalizację w obiekcie jako oczekiwany i zalecany (lecz nie obligatoryjny) dlatego też dopuścił modyfikację tego programu i jego lokalizacji zgodnie z zapisem:

Uwaga do powyższego programu pomieszczeń

Funkcje i wielkości pomieszczeń zawarte w tabeli przedstawiają programowe oczekiwania Zamawiającego. Uczestnicy konkursu mogą proponować modyfikacje, które zostaną poddane ocenie. Oczekuje się także uzupełnienia programu o pomieszczenia zaplecza gospodarczego i technicznego umożliwiającego spełnienie standardów użytkowych, klimatu wewnątrz budynku, jego energooszczędności i wysokiej efektywności energetycznej oraz zgodności z przepisami.

Ze względu na ograniczoną powierzchnię terenu przeznaczonego pod zabudowę (zgodnie z zapisami MPZP) dopuszcza się lokalizowanie części pomieszczeń na innej kondygnacji niż parter (w tym tez kondygnacji -1). Organizator oczekuje jednak takiego rozwiązania, które ograniczy konieczność przemieszczania się dzieci pomiędzy kondygnacjami. Zaleca się zlokalizowanie sal dydaktycznych na parterze, z możliwością bezpośredniego wyjścia do ogrodu

W związku z powyższym, jeśli z analizy wykonanej przez Uczestnika konkursu wynika, iż zalecany przez Zamawiającego program i jego lokalizacja nie są kompatybilne w świetle zapisów MPZP i warunków technicznych, pozostawia się Uczestnikowi konkursu decyzję co do lokalizacji programu i funkcji oraz powierzchni. Zaproponowane rozwiązania będą elementem oceny prac przez Sąd Konkursowy w zakresie kryterium z Rozdziału V, pkt 2.1. lit. b) tj: „Atrakcyjność i trafność rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i przestrzennych budynku i zagospodarowania”. 
Dodatkowo Organizator zwraca uwagę iż podane ORIENTACYJNE powierzchnie mogą być modyfikowane przez Uczestnika konkurs zarówno w górę jak i w dół.
PYTANIE 8
Co oznacza użyte w programie funkcjonalnym słowo „opcjonalnie”, czy możemy zrezygnować całkowicie z tych pomieszczeń?
ODPOWIEDŹ:
Tak

PYTANIE 9
Czy Organizator może podać orientacyjną powierzchnię lub program funkcjonalny łazienki dla 1 grupy dzieci? Jeśli dobrze rozumiem – tylko 1 wc dla dzieci i 1 brodzik na 1 grupę?
ODPOWIEDŹ:
Łazienki należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami

PYTANIE 10
Czy wymagane są wizualizacje z uwzględnieniem materiałów, czy mogą to być np. białe szkice bryłowe?
ODPOWIEDŹ:
Zalecane jest wykonanie wizualizacji uwzględniających materiały. Wizualizacje nie musza być foto realistyczne.
Jedynie przypadku wizualizacji „z lotu ptaka” dopuszcza się przedstawienie obiektów jako szkice bryłowe pod warunkiem zachowania czytelności przedstawionych rozwiązań przestrzennych i architektonicznych oraz kontekstu projektowanych obiektów z otoczeniem.

PYTANIE 11
Czy można wykonać makietę robocza w skali 1:500 lub 1:250?
ODPOWIEDŹ:
Nie. Zgodnie z Regulaminem konkursu obowiązującą skalą dla makiety jest skala 1:200

PYTANIE 12
Czy rzuty przedstawić umeblowane?
ODPOWIEDŹ:
Do decyzji Uczestnika konkursu.

PYTANIE 13
Czy „typowe technologie budowlane” dotyczą warunków polskich, czy europejskich?
ODPOWIEDŹ:
W wytycznych mowa jest o konwencjonalnych technikach i materiałach czyli takich które są powszechnie używane w Polsce. Cytat z Załącznika nr 8b do Regulaminu pkt 3 ppkt 3: „Wskazane jest aby w miarę możliwości i zastosowanych rozwiązań budynek przedszkola zaprojektować z wykorzystaniem konwencjonalnych technik budowlanych i materiałów, które są powszechnie używane

PYTANIE 14
Czy istniejący plac zabaw w pobliżu stacji trafo jest do zachowania i zintegrowania w projekcie?
ODPOWIEDŹ:
Do decyzji Uczestnika konkursu przy założeniu spełnienia wymogów MPZP.

PYTANIE 15
Czy Organizator może udostępnić zdjęcia i zdjęcia lotnicze w jakości lepszej od Google Maps?
ODPOWIEDŹ:
Organizator nie dysponuje takim materiałem.

PYTANIE 16
Czy wszystkie drzewa oznaczone jako cenne są obligatoryjne do pozostawienia?ODPOWIEDŹ:
Tak za wyjątkiem drzewa zlokalizowanego pomiędzy skrzydłami istniejącego przedszkola (oznaczenie drzewa na rysunku z Załącznika 8d – Db)

PYTANIE 17
Czy plac zabaw z terenu 3a ma być wliczony do kosztorysu?
ODPOWIEDŹ:
Tak

PYTANIE 18
Proszę o potwierdzenie informacji telefonicznej, że w Karcie Identyfikacyjnej składanej wraz z Pracą Konkursową można poszerzyć skład zespołu autorskiego w stosunku do składu, który został wymieniony w Zgłoszeniu.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający potwierdza, iż w Karcie identyfikacyjnej Uczestnik konkursu może podać pełen skład zespołu autorskiego wykonującego prace konkursową co nie jest równoznaczne ze zmianą nazwy Uczestnika konkursu lub zmianą nazw i ilości Uczestników konkursu biorących wspólnie udział konkursie wymienionych we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.

PYTANIE 19
Wg Zakresu opracowania konkursowego ujętego załącznikiem nr 8b do Regulaminu Konkursu, TEREN NR 1 oznaczony wielobokiem BCDKLMNB ma mieć powierzchnię 6366 m2. Tymczasem, figura ta wg pliku „Załącznik_nr_8a_Granice_opracowania.dwg” ma powierzchnię 6459,3701 m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający odsyła do zapisów Załącznika nr 8b do Regulaminu pkt. 1, ppkt 1 dotyczący Terenu 1 tj.:
Ze względów formalnych jako teren objęty rozliczeniem powierzchni wynikających z zapisów MPZP należy przyjąć ogrodzoną działkę przedszkola w dotychczasowym obrysie oznaczonym literami BCDKLMNB (Załącznik nr 8a do Regulaminu) o powierzchni 6366 m.kw.
UWAGA: Na załączonej mapie stanowiącej Złącznik nr 8a do Regulaminu będącej podstawą do projektowania występuje niewielka rozbieżność pomiędzy powierzchnią podaną powyżej a powierzchnią wynikającą z obmiaru zakresu granic terenu BCDKLMNB. Obowiązującą dla Uczestników powierzchnią do rozliczenia i bilansowania parametrów Inwestycji wynikających z MPZP jest podana powyżej powierzchnia 6366 m.kw.”

PYTANIE 20
Część TERENU nr 1 leży na działce nr 276 ujętej w MPZP jako 11KDL(droga lokalna), dla której MPZP ustala szerokości linii rozgraniczających na ok. 40m (faktycznie działka ma w tym miejscu ok. 53m). Ten zapis w praktyce wyklucza jakiekolwiek użytkowanie związane z funkcją usług oświaty. Ponieważ granica Terenu 1 (na odcinku K-L) leży w odległości ok 24m od zachodniej linii rozgraniczającej działki 276, naszym przekonaniu TEREN 1 jest wyznaczony w tym miejscu sprzecznie z zapisami MPZP.
Pytanie: czy granicę terenu L-K mamy traktować jako linię ogrodzenia, a Organizator bierze na siebie sprawę odpowiedniej zmiany MPZP, czy raczej należy ustalić ogrodzenie w linii 40m (jak w zapisach MPZP), czy wręcz na granicy działek 276 i 278/4 jak wynika z rysunku MPZP?
ODPOWIEDŹ:
TEREN 1 leży w całości, zgodnie z MPZP, na terenie usług oświaty – określanym jako tereny UO. Prosimy o dokładne zapoznanie się z MPZP.

PYTANIE 21
Analogiczna sytuacja dotyczy terenu 3a, (a2.7 ZP – wg MPZP), który również ma być ogrodzony. Do wątpliwości już wymienionych wyżej dochodzi problem istniejącego ukształtowania, tj górki, która koliduje z ogrodzeniem zarówno w granicy Terenu 3a jak i w granicy zgodnej z MPZP, tj z wymaganymi 40m w liniach rozgraniczających.
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na Pytanie 20.
Ponadto zgodnie z zapisami Załącznika nr 8b do Regulaminu Zmawiający dopuścił modyfikację kształtu górki i dostosowania jej do proponowanego przez Uczestnika układu przestrzennego i funkcji.

PYTANIE 22
Czy, bez względu na dyspozycje wyznaczone niepokrywającymi się z działkami ewidencyjnymi „terenami funkcjonalnymi” wg MPZP, biorąc pod uwagę literalne brzmienie tegoż MPZP, bilans terenu, zawierający współczynniki powierzchni zabudowy, utwardzonej i biologicznie czynnej, odnosić się powinien do całości działki nr 278/4? Prosimy o potwierdzenie.
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na Pytanie 20.
Ponadto Zamawiający odsyła do zapisów Załącznika nr 8b do Regulaminu pkt. 1, ppkt 1 dotyczący Terenu 1 tj.:
Ze względów formalnych jako teren objęty rozliczeniem powierzchni wynikających z zapisów MPZP należy przyjąć ogrodzoną działkę przedszkola w dotychczasowym obrysie oznaczonym literami BCDKLMNB (Załącznik nr 8a do Regulaminu) o powierzchni 6366 m.kw.

PYTANIE 23
Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia (pkty 3-5), wg naszego zrozumienia MPZP, terenami możliwymi do wykorzystania:
a) pod zabudowę i zieleń urządzoną jest część wspólna działek nr 278/4, 1478 i TERENU 1,
b) pod zieleń urządzoną i małą architekturę (plac zabaw) – część wspólna terenu 3a i działki nr 278/4
c) wyłącznie pod funkcje związane z obsługą komunikacyjną – Teren 2 i TEREN 1 zawarty w działce 276.
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na Pytanie 20.

PYTANIE 24
Ponieważ w chwili obecnej działka ew. nr 287/4 jest zabudowana w 25%, a powierzchnia biologiczne czynna (włączywszy tereny 3b / a2 7 ZP) to maksymalnie 69% tej działki, wyznaczony program funkcjonalny nie ma szans pomieścić się na jednej kondygnacji. Również dachy zielone nie załatwią sprawy PBC, ponieważ wg MPZP nie są one gruntem rodzimym. Prosimy o potwierdzenie lub jednoznaczne stanowisko w sprawie ilości kondygnacji.
ODPOWIEDŹ:
Liczba kondygnacji oraz wysokość zabudowy zgodnie z zapisami MPZP. Dla terenu oznaczonego w MPZP a2.8 UO wysokość zabudowy ustalono na 12m natomiast liczba kondygnacji na 2,5. Zgodnie z definicją w MPZP (§5 ust. 1 lit. g).

PYTANIE 25
Regulamin określa, ze plansze będą wieszane w orientacji poziomej, jednak proszę o doprecyzowanie, czy w przypadku oddania maksymalnej ilości plansz (t.j. 4 szt) będą one wieszane jedna pod drugą, 2×2, czy obok siebie?
ODPOWIEDŹ:
W przypadku oddania maksymalnie 4 plansz będą one prezentowane jako 2×2 lub jedna pod drugą. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie jest w stanie określić który z tych układów wieszania plansz będzie zastosowany.

PYTANIE 26
Orientacyjne wyliczenie minimalnych powierzchni netto budynku przedszkola wynosi ok. 1765 m2 bez wliczenia powierzchni opcjonalnych. Czy w związku z tym, dla celów konkursu można przyjąć, że powierzchnia netto (powierzchnia wszystkich pomieszczeń budynku) powinna mieścić się w granicach 1700 do 2000 m2, lub powierzchnia budynku bez komunikacji powinna mieścić się w granicach 1400 do 1650 m2 ?
Wyliczenie powierzchni dołączono do pytania.
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na Pytanie7.

PYTANIE 27
Obowiązujący MPZP zakłada, że powierzchnia zabudowy dla wskazanego terenu może wynieść 15% tj. 15%*6366 m2=954,9 m2. Natomiast powierzchnia zabudowy obecnego przedszkola wynosi około 1666 m2.
Zaskakujący wydaje się fakt, że nowy obiekt powinien zajmować jedynie fragment istniejącego. Mając na uwadze jakość projektowanego budynku i wytyczne konkursowe, zakładające lokalizację możliwie wszystkich sal dydaktycznych na parterze budynku zwracamy się z zapytaniem czy istnieje jakakolwiek możliwość innej interpretacji tego zapisu? Przy obecnych uwarunkowaniach lokalizacja sal dydaktycznych na jednym poziomie budynku zdaje się być niemożliwa.
ODPOWIEDŹ:
Powierzchnia obecnego parterowego budynku przedszkola nie ma nic wspólnego z nowo projektowanym obiektem który powinien być zgodny z wytycznymi MPZP gdzie dopuszcza się wysokość zabudowy 12m (ilość kondygnacji 2,5).
Patrz też odpowiedź na Pytanie 7.
PYTANIE 28
Sumując powierzchnię programu projektowanego przedszkola, zakładając w większości przypadków minimalne powierzchnie, uzyskuje się powierzchnię w granicach 1450 – 1500 m2 – co stanowi maksymalną powierzchnię projektowanego przedszkola zakładaną przez organizatora. Obliczona powierzchnia nie uwzględnia przestrzeni przeznaczonej na komunikację, która zgodnie z ogólnie przyjętymi wytycznymi projektowymi powinna wynosić do 30%.
W związku z powyższym, zwracamy się z zapytaniem jak bardzo wiążące jest wskazane przez Organizatora ograniczenie powierzchni i czy dotyczy ono powierzchni całkowitej budynku.
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na Pytanie 4 i Pytanie 7.

PYTANIE 29
Proszę o określenie, czy podana orientacyjna powierzchnia 1350-1500m2 dotyczy tylko powierzchni użytkowych, czy całości , łącznie z powierzchnią ruchu/komunikacji?
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na Pytanie 4.

PYTANIE 30
Proszę o określenie podstawy makiety – prostokątna o zakresie nie mniejszym niż podano w wytycznych, czy model do wstawienia w większą makietę w zakresie BCDEFGJKLNB?
ODPOWIEDŹ:
Podstawa makiety prostokątna o zakresie nie mniejszym niż podano w wytycznych.

PYTANIE 31
Proszę o sprecyzowanie realistycznego finansowo programu zewnętrznego placu zabaw.
ODPOWIEDŹ:
Jedną z zasad konkursu jest przedstawienie przez Uczestnika konkursu realistycznego, także finansowo, programu zarówno dla obiektu jak i jego zagospodarowania przy uwzględnieniu wytycznych konkursowych. Elementy te będą poddane ocenie Sądu konkursowego w zakresie kryteriów z Rozdziału V, pkt 2.1. lit. b) tj: „Atrakcyjność i trafność rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i przestrzennych budynku i zagospodarowania” oraz lit. c) tj: „Realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania”

PYTANIE 32
W warunkach podano orientacyjną powierzchnię 1350-1500m2. Czy chodzi organizatorowi o powierzchnię użytkową budynku?
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie 4.

PYTANIE 33
W związku z zapisem w MPZP o nieprzekraczalnych powierzchniach pow. zabudowy do 15% i pow. utwardzonej do 5%. Czy prace niespełniające powyższego wymogu MPZP, to znaczy mające większe niż 15% i 5% powierzchnie zabudowy i utwardzenia, będą uznane za prace spełniające warunki konkursu? Czy organizator bierze pod uwagę zmianę planu dla obszaru A.2.8.UO?
ODPOWIEDŹ:
Prace konkursowe niespełniające wymogów MPZP będą uznawane jako prace nie spełniające warunków konkursu nie będą mogły otrzymać którejkolwiek z Nagród o których mowa w Rozdziale VI pkt 1.2.
Zamawiający bierze pod uwagę ewentualna przyszłą zmianę MPZP w zakresie wymaganej powierzchni biologicznie czynnej o czym jest mowa w Załączniku nr 8b do Regulaminu pkt 1 na końcu, tj:
Organizator zastrzega jednak, iż będzie dążył do zmiany zapisów MPZP w zakresie zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, aby zwiększyć powierzchnie utwardzone w celu zapewnienia lepszej obsługi komunikacyjnej i rekreacyjnej terenu przedszkola. W związku z powyższym na etapie koncepcji wielobranżowej pokonkursowej, zwycięzca Konkursu będzie zobligowany do ewentualnej korekty zagospodarowania działki przedszkola
aczkolwiek na etapie konkursu Uczestnicy zobligowani są do uwzględnienia w pracy konkursowej wszystkich zapisów aktualnego MPZP.

PYTANIE 34
Czy warunki konkursu zakładają dowolność kształtowania dachów? To znaczy czy mogą być zaprojektowane dachy płaskie?
ODPOWIEDŹ:
Tak

PYTANIE 35
Czy wymóg wysokości 2,5 kondygnacji odnosi się tylko do kondygnacji naziemnych, bez liczenia ewentualnej kondygnacji podziemnej?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z definicją w MPZP (§5 ust. 1 lit. g).

PYTANIE 36
Czy wymóg maksymalnej wysokości budynku 2,5 kondygnacji oraz do 12m, można interpretować tak, że 3 kondygnacje naziemne z dachem płaskim spełniają wymogi konkursu?
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na Pytanie 24.

PYTANIE 37
W jakim układzie będą prezentowane plansze (2×2 plansze, czy 4×1)?
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na Pytanie 25.

PYTANIE 38
Czy będzie określony maksymalny wymiar makiety?
ODPOWIEDŹ:
Nie.

PYTANIE 39
Jak należy zapakować makietę (maksymalny rozmiar opakowania)?
ODPOWIEDŹ:
Makietę należy opakować w sposób uniemożliwiający jej zniszczenie. Zmawiający nie określa maksymalnego wymiary opakowania.

PYTANIE 40
Czy maksymalna powierzchnia zabudowy przedszkola to 954,9 m2 (15% powierzchni terenu 1)?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami MPZP dla terenu oznaczonego a2.8 UO w granicach Terenu 1 z Załącznika nr 8a do Regulaminu. Należy także uwzględnić odpowiedzi na Pytanie 19.

PYTANIE 41
Czy maksymalna powierzchnia utwardzonych to 318,3 m2 (5% powierzchni terenu 1)?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami MPZP dla terenu oznaczonego a2.8 UO w granicach Terenu 1 z Załącznika nr 8a do Regulaminu. Należy także uwzględnić odpowiedzi na Pytanie 19.

PYTANIE 42
Co należy rozumieć przez określenie powierzchnie utwardzone?
ODPOWIEDŹ:
Wszystkie powierzchnie chodników, dojazdów, parkingów, placów zabaw, śmietników, murów oporowych itp. nie spełniające definicji powierzchni biologicznie czynnej określonej w MPZP patrz. Rozdział 2 par. 5 ust. 1 ppkt h.

PYTANIE 43
Czy posadzki, ścieżki (np. żwirowe, mineralne) przepuszczalne wodę, są powierzchniami utwardzonymi?
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na Pytanie 42.

PYTANIE 44
Czy tarasy są powierzchniami utwardzonymi?
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na Pytanie 42.

PYTANIE 45
Czy na terenie Michałowic funkcjonuje sieć cieplna?
ODPOWIEDŹ:
Nie

PYTANIE 46
Czy można łączyć zaplecza sal dydaktycznych (łazienki) dla dwóch sal?
ODPOWIEDŹ:
Do decyzji Uczestnika konkursu – Zamawiający nie wyklucza dla takiego rozwiązania lecz nie jest ono zalecane.

PYTANIE 48
Ile grup wiekowych przewidzianych jest w przyszłym przedszkolu?
ODPOWIEDŹ:
Zwykle są to 3 grupy wiekowe „przedszkolne” i 6-latki czyli „zerówka”. Jednak w zależności od rocznika może to podlegać zmianom, podobnie jak ilość grup w danym wieku.

PYTANIE 49
Czy budynek przedszkola można lokalizować jedynie na terenie numer 1?
ODPOWIEDŹ:
Tak.

PYTANIE 50
Czy część funkcji można lokalizować na kondygnacjach podziemnych?
ODPOWIEDŹ:
Tak.

PYTANIE 51
Jakie konkretnie grupy wiekowe występują w przedszkolu?
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na Pytanie 48.

PYTANIE 52
Czy w przedszkolu przewidywana jest zerówka?
ODPOWIEDŹ:
Tak

PYTANIE 53
W MPZT nie znalazła się informacja na temat geometrii dachów, czy w związku z tym można przyjąć dachy płaskie lub o dowolnym kącie nachylenia i dowolnej ilości połaci?
ODPOWIEDŹ:
Tak

PYTANIE 54
Skąd otrzymamy sześciocyfrowy liczbę rozpoznawczą (numer identyfikacyjny pracy konkursowej)? Czy zostanie od wygenerowany przez organizatorów i przesłany do nas mailowo?
ODPOWIEDŹ:
Sześciocyfrowa liczbę rozpoznawczą (numer identyfikacyjny pracy konkursowej) nadaje Uczestnik konkursu.

PYTANIE 55
Czy w przypadku rozdziału dzieci na dwa wejścia (np. osobne wejście do segmentu dla dzieci młodszych oraz osobne wejście do segmentu dla dzieci starszych) portiernia może znajdować się tylko przy jednym z nich? Jaką funkcję ma pełnić portier? Kontrolować osoby wchodzące do budynku?
ODPOWIEDŹ:|
Podczas przychodzenia i wychodzenia dzieci z przedszkola powinna być możliwa osobista obserwacja przez portiera strefy wejścia.

PYTANIE 56
Czy skala rysunków na planszach może zostać zmieniona przez autora pracy.? Pytanie to dotyczy przede wszystkim rzutów wszystkich kondygnacji i przekroju budynku które w regulaminie powinny być wykonane w skali 1:200.
Ta skala wydaje się dość mała do prawidłowego zaprezentowania pracy, przy dużej ilości pomieszczeń jest po prostu nieczytelna. Sugerujemy 1:100
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający utrzymuje skalę rysunków zgodną z wytycznymi z Regulaminu konkursu.

PYTANIE 57
Przedstawione w punkcie 4 w załączniku nr 8b do Regulaminu Konkursu wytyczne dotyczące przedziału powierzchni obiektu: „Orientacyjna powierzchnia przedszkola: 1350–1500 m.kw.” nie uwzględniają powierzchni komunikacji.
1a. Do jakiego typu powierzchni odnosi się wyżej cytowany fragment?
1b. Czy dozwolone jest planowanie budynku o powierzchni użytkowej większej od powierzchni określonej w wyżej wymienionym fragmencie powiększonej o przestrzeń komunikacji potrzebną do poprawnego funkcjonowania budynku?
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na Pytanie 4.

PYTANIE 58
Czy uwaga „Sala rekreacyjna i sala do zajęć ruchowych powinny być oddzielone akustyczną ściana mobilną.” zawarta w punkcie 4 załącznika nr 8b do Regulaminu Konkursu oznacza że omawiane sale powinny być zlokalizowane bezpośrednio obok siebie?
ODPOWIEDŹ:
Nie jest to warunkiem obligatoryjnym aby sale te były koło siebie, jednak w przypadku umieszczenia tych pomieszczeń bezpośrednio koło siebie zalecane jest aby były one oddzielone akustyczna ścianą mobilną.

PYTANIE 59
W Rozdziale IV Organizator oczekuje opracowania Minimum 2 charakterystycznych przekroi oraz dodatkowo minimum 1 charakterystyczny przekrój terenu zagospodarowania. 
Czy istnieje możliwość połączenie wyżej wymienionych przekroi i opracowanie 2 przekroi, przy czym na jednym z nich ukazane zostanie zagospodarowania terenu?
ODPOWIEDŹ:
Tak.

PYTANIE 60
Czy mógłby Organizator udostępnić do widoku z lotu ptaka modelu 3d otoczenia? ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie posiada takiego modelu.

PYTANIE 61
Czy istniejące budynek przedszkola jest podpiwniczony? Jeśli tak, proszę o informacje w której z części i o jakiej powierzchni.
ODPOWIEDŹ:
Budynek jest częściowo podpiwniczony – ok. 20m2

PYTANIE 62
Czy Organizator oczekuje przyjęcie większej ilości miejsc parkingowych niż w zapisach Planu miejscowego, tj. 3m.p. na 100m2 powierzchni użytkowej?ODPOWIEDŹ:
W projekcie Inwestycji należy zapewnić liczbę miejsc parkingowych zgodnie z wytycznymi MPZP. Ewentualne zwiększenie tej ilości należy do decyzji Uczestnika Konkursu zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi i zapisami Załącznika nr 8b do Regulaminu pkt. 2.
Ponadto Zamawiający odsyła do zapisów Załącznika nr 8b do Regulaminu pkt. 1, ppkt 2 dotyczący Terenu 2 tj.:
Organizator dopuszcza dla Inwestycji przedszkola zapewnienie oraz bilansowanie miejsc parkingowych stałych (dla pracowników) i postoju incydentalnego (dla rodziców odwożących dzieci do przedszkola)na TERENIE 2. W tym celu można wykorzystać istniejące miejsca parkingowe lub zaproponować inny ich układ ilość zgodnie zapisami obowiązującego MPZP oraz wskazaniami MPZP co do możliwości lokalizacji tych miejsc parkingowych.”

PYTANIE 63
Czy Organizator dopuszcza możliwość dosłanie wymaganej makiety w późniejszym terminie niż 02.12.2020? Np. do dnia 09.12.2020?
ODPOWIEDŹ:
Na dzień obecny Zmawiający nie dopuszcza takiej możliwości aczkolwiek ze względu na niewiadomą sytuację związaną z pandemią i wprowadzanymi w związku z tym przez Rząd RP ograniczeniami może się zdarzyć, iż Zmawiający odstąpi od wymogu formuły fizycznego składania prac konkursowych na rzecz formuły składania prac jedynie w formie elektronicznej. O tej decyzji Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni najpóźniej 7 dni przed terminem składania prac konkursowych.

PYTANIE 64
Czy można przenieść istniejącą stację trafo do budynku przedszkola?
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na Pytanie 5.

PYTANIE 65
W dokumentacji “Ocena stanu zachowania drzew” w legendzie brak opisu co oznacza drzewo zaznaczone na kolor żółty (w sekcji II). Czy to oznacza drzewa do usunięcia?
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź Pytanie 1.

PYTANIE 66
Jaka jest wysokość górki na terenie 3a? (brak rzędnych wysokościowych na mapie).
ODPOWIEDŹ:
Około 3 m.

PYTANIE 67
Jaka jest funkcja rowu na terenie 2? Czy służy on tylko do retencji wód z okolicznego terenu? Czy transportuje wodę jeżeli tak to skąd i dokąd? Czy można go skanalizować?
ODPOWIEDŹ:
Rów na terenie 2 obsługuje lokalne odwodnienie powierzchniowe. Z uwagi na sąsiadujące drzewa stanowiące cenną grupę w układzie szpalerowym, wszelkie działania należy planować z uwzględnieniem ich dobrostanu

PYTANIE 68
Czy podczas wspomnianego dążenia Organizatora do zmiany MPZP w zakresie powierzchni biologicznie czynnej, będzie również możliwość zwiększenia powierzchni zabudowy z 15% na 25%?
ODPOWIEDŹ:
Nie

PYTANIE 69
Jak często dzieci młodsze, mają zajęcia w sali ruchu i rekreacyjnej?
ODPOWIEDŹ:
Codziennie

PYTANIE 70
Jak często dzieci starsze, mają zajęcia w sali ruchu i rekreacyjnej?
ODPOWIEDŹ:
Codziennie

PYTANIE 71
Czy zakłada się że wszystkie dzieci korzystają z sal “integracji sensorycznej” i “doświadczalnej świata”? Czy tylko dzieci z niepełnosprawnościami?
ODPOWIEDŹ:
Dzieci z dysfunkcjami, niepełnosprawnościami, także dzieci kierowane przez przedszkolnego psychologa. Łącznie około 1/4 dzieci w przedszkolu.

PYTANIE 72
Jak często i w jak licznych grupach przewiduje się zajęcia w salach “integracji sensorycznej” i “doświadczalnej świata”?
ODPOWIEDŹ:
Są to zajęcia indywidualne. W nielicznych przypadkach zajęcia w sali doświadczania świata mogą być prowadzone dla 2-3 dzieci.

PYTANIE 73
Pytanie do regulaminu konkursu załącznik 8b punkt 3.3.
Jakie techniki budowlane Inwestor uważa za „konwencjonalne” lub „powszechnie używane”?
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na Pytanie 13.

PYTANIE 74
Pytanie do regulaminu konkursu załącznik 8b punkt 3.3.
Jakie materiały budowlane Inwestor uważa za „powszechnie używane” lub „konwencjonalne”?
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na Pytanie 13.

PYTANIE 75
Pytanie do regulaminu konkursu załącznik 8b punkt 3.3.
Czy np. pompa ciepła jest rozwiązaniem „konwencjonalnym” lub „powszechnie używanym”?
ODPOWIEDŹ:
Zastosowanie pompy ciepła jest dopuszczone przez regulamin konkursu – patrz Załącznik 8b, p.4, tabela 1, pozycja 36.

PYTANIE 76
Pytanie do regulaminu konkursu załącznik 8b
Czy Inwestor wyklucza konkretne rozwiązania materiałowe?
ODPOWIEDŹ:
Nie, przy uwzględnieniu odpowiedzi na Pytanie 13.

PYTANIE 77
Pytanie do regulaminu konkursu załącznik 8b.
Czy Inwestor wyklucza konkretne rozwiązania budowlane?
Jeżeli tak to proszę o informację jakie rozwiązania są wykluczone?
ODPOWIEDŹ:
Nie, przy uwzględnieniu odpowiedzi na Pytanie 13.

PYTANIE 78
Pytanie do regulaminu konkursu załącznik 8b punkt 3.2.
W regulaminie jest podjęty temat „obniżenia śladu węglowego w cyklu życia budynku”.
Proszę o wyjaśnienie co autor miał na myśli. W regulaminach konkursów często pojawia się ten zapis, ale równie często spotykamy się z błędną interpretacją lub jest to martwy zapis (o walorach i charakterze jedynie wizerunkowym) a zastosowanie odpowiednich rozwiązań nie ma przełożenia na ocenę prac konkursowych. Jest to często powtarzająca się sytuacja, stąd prośba do doprecyzowanie tego zapisu, ew. wyjaśnienie wagi tego kryterium.
ODPOWIEDŹ:
Zastosowanie w projekcie rozwiązań związanych z obniżeniem śladu węglowego w cyklu życia budynku wraz z ich opisem i ew. uzasadnieniem będzie istotnym elementem kompleksowej oceny pracy konkursowej.

PYTANIE 79
Pytanie do regulaminu konkursu punkt 2.2.
Proszę do doprecyzowanie stwierdzenia „obiekt neutralny dla środowiska” czy należy je rozumieć potocznie czy ma wpływ na zwolnienia podatkowe itp.
ODPOWIEDŹ:
Przytoczone ogólne sformułowanie zawarte w p. 2.2 regulaminu należy rozumieć tak, jak jest rozwinięte w Załączniku 8b, w tym przede wszystkim w p.3 i nie ma związku ze zwolnieniami podatkowymi itp.

PYTANIE 80
Czy mapa z drzewami mogłaby być mniej zniekształcona?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dysponuje innym materiałem niż ten przekazany Uczestnikom konkursu w formie Załącznika do regulaminu.

PYTANIE 81
Czy Inwestor dopuszcza likwidację istniejącego placu zabaw czy należy go zachować?
ODPOWIEDŹ:
Do decyzji Uczestnika konkursu. Patrz tez odpowiedź na Pytanie 14.

PYTANIE 82
Pytanie do regulaminu konkursu załącznik 8b punkt 1.
Czy w opracowaniu należy się w jakikolwiek sposób odnieść do istniejącego kontenera i zaplanować jego dalszą przyszłość, czy nie jest to zagadnienie tego konkursu.
ODPOWIEDŹ:
Nie jest to zagadnienie Konkursu.

PYTANIE 83
W załączniku 8b do Regulaminu pojawia się zapis „Należy dążyć do zachowania zieleni urządzonej, przede wszystkim drzew. Zaleca się wnikliwe zapoznanie z opracowaniem inwentaryzacyjnym zieleni i wytycznymi zawartymi w tym opracowaniu (Załącznik nr … do Regulaminu)” – nie sprecyzowano do którego załącznika odnosi się ten zapis. Czy chodzi o załącznik 8d, czy może dokument o którym mowa nie został dołączony do materiałów? Skoro zachowanie istniejącej zieleni traktowane jest priorytetowo, czy istnieje możliwość udostępnienia opracowania w formacie .dwg lub innym w odpowiedniej skali?

ODPOWIEDŹ:
Chodzi o Załącznik nr 8d do Regulaminu.
Niestety Zamawiający nie dysponuje inna forma tego Załącznika.

PYTANIE 84
Zestawienie wytycznych programowych oraz wskaźników zabudowy podanych w MPZP wskazuje, że nie jest możliwe całkowite pogodzenie tych zapisów. W założeniach konkursowych zapisano, że Organizator oczekuje rozwiązania, które ograniczy konieczność przemieszczania się dzieci pomiędzy kondygnacjami, stąd czy jest możliwość wyszczególnienia pomieszczeń z części przedszkola właściwego, które użytkowane są przez dzieci okazjonalnie i w pierwszej kolejności mogą zostać przeniesione na inną kondygnację niż parter?
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na Pytanie 7.

PYTANIE 85
Czy sala widowiskowa będzie wykorzystywana w ciągu dnia przez poszczególne grupy dzieci, czy bardziej będzie służyła do imprez okolicznościowych z udziałem gości (rodziców, dziadków itp)?
ODPOWIEDŹ:
Sala będzie wykorzystywana na co dzień przez poszczególne grupy dzieci, oraz okazjonalnie jako miejsce występów z udziałem gości – głównie rodzin przedszkolaków.

PYTANIE 86
Czy zamawiający rekomenduje lokalizację sali widowiskowej na parterze lub piętrze?
ODPOWIEDŹ:
Pozostawia się Uczestnikowi konkursu decyzję co do lokalizacji programu i funkcji oraz powierzchni. Zaproponowane rozwiązania będą elementem oceny prac przez Sąd Konkursowy w zakresie kryterium z Rozdziału V, pkt 2.1. lit. b) tj: „Atrakcyjność i trafność rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i przestrzennych budynku i zagospodarowania”

PYTANIE 87
Czy w związku z wymaganiami dotyczącymi współczynników Eu oraz Ep Organizator oczekuje przedłożenia obliczeń? Jeśli tak, to w jakiej formie i zakresie?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający na etapie Konkursu nie wymaga przedstawienia obliczeń dotyczących spełnienia wymagań oszczędności energii i izolacyjności cieplnej oraz wartości Eu. Trzeba jednak podkreślić, że pokonkursowy projekt realizacyjny będzie musiał spełnić postawione wymagania w ramach rozwiązań koncepcyjnych zawartych w pracy konkursowej.

PYTANIE 88
Według założeń i wytycznych do konkursu, należy dążyć do zachowania istniejącej zieleni urządzonej, przede wszystkim drzew. Czy istnieje możliwość usunięcia drzew oznaczonych w załączniku 8d jako „do zachowania po wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych”?
ODPOWIEDŹ:
Do decyzji Uczestnika Konkursu, jednak należy minimalizować ilość planowanych wycinek.

PYTANIE 89
Czy istniejący zjazd z ulicy Raszyńskiej (w południowym narożniku terenu opracowania) może zostać wykorzystany jako dojazd techniczny lub pożarowy?
ODPOWIEDŹ:
Tak

PYTANIE 90
Czy przewiduje się orientacyjną tolerancję projektowanych powierzchni w odniesieniu do podanych powierzchni w tabeli 1 oraz 2 w załączniku 8b do Regulaminu konkursu?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający określając wytyczne do konkursu zaproponował program oraz jego lokalizację w obiekcie jako oczekiwany i zalecany (lecz nie obligatoryjny) dlatego też dopuścił modyfikację tego programu i jego lokalizacji zgodnie z zapisem:
Uwaga do powyższego programu pomieszczeń Funkcje i wielkości pomieszczeń zawarte w tabeli przedstawiają programowe oczekiwania Zamawiającego. Uczestnicy konkursu mogą proponować modyfikacje, które zostaną poddane ocenie. Oczekuje się także uzupełnienia programu o pomieszczenia zaplecza gospodarczego i technicznego umożliwiającego spełnienie standardów użytkowych, klimatu wewnątrz budynku, jego energooszczędności i wysokiej efektywności energetycznej oraz zgodności z przepisami.

PYTANIE 91
Czy istniejąca infrastruktura placu zabaw powinna zostać wykorzystana przy projektowaniu placu zabaw na terenie 3a? Czy Organizator przewiduje całkowitą rozbiórkę istniejącego placu zabaw?
ODPOWIEDŹ:
Do decyzji Uczestnika Konkursu

PYTANIE 92
Zgodnie z załącznikiem nr 8b, pkt. 4, tabela 1, l.1 – sień wejściowa do czasowego zostawienia rowerków. Czy zamawiający oczekuje zamkniętego pomieszczenia czy dopuszcza otwarta przestrzeń zadaszona – chroniącą przed warunkami atmosferycznymi.
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z wytycznymi należy przewidzieć czasowego zostawiania rowerków i wózków w sieni wejściowej (przestronnym przedsionku).

PYTANIE 93
Zgodnie z załącznikiem nr 8b, pkt. 4, tabela 1, l.p 11 pomieszczenia magazynowe przy salach dydaktycznych o pow. ok. 6m2, w młodszych grupach dodatkowo pomieszczenie na leżaki i pościel. Czy w związku z powyższym zamawiający przewiduje odrębnego pom. magazynu dla młodszych grup niezależnego z magazynem na pomoce dydaktyczne? Czy pomieszczenie na leżaki ma również mieć powierzchnię ok. 6m2 czy łączna powierzchnia zaplecza magazynowego ma tyle wynosić?
ODPOWIEDŹ:
Organizator przewiduje odrębne pomieszczę lub miejsce składowania na leżaki i pościel przy salach dla młodszych grup dzieci (poza obowiązkom magazynem na pomoce dydaktyczne o pow. ok. 6m2). Wielkość i miejsce zlokalizowania do decyzji Uczestnika Konkursu.

PYTANIE 94
Zgodnie z załącznikiem nr 8b, pkt. 4, tabela 1, l.p 20 program przewiduje pokój nauczycielski/biblioteka. Proszę o informację czy funkcje te mają się uzupełniać oraz dla ilu nauczycieli ma być przeznaczony pokój?
ODPOWIEDŹ:
Na co dzień jednoczasowo do 8 osób. Sporadycznie – spotkania kadry pedagogicznej do 16, bez możliwości indywidualnej pracy poszczególnych osób. Funkcje pokoju nauczycieli i biblioteki mogą się uzupełniać.

PYTANIE 95
Zgodnie z załącznikiem nr 8b, pkt. 4, tabela 1, l.p 28 program przewiduje szatnię dla pracowników. Proszę o informację czy szatnia ma być wyposażona w pełny węzeł sanitarny wraz z prysznicem? Oraz czy w określoną liczbę 40 osób zostali uwzględnieni pracownicy kuchni?
ODPOWIEDŹ:
Pracownicy kuchni (5 do 7 osób) będą korzystali z odrębnego węzła sanitarnego i szatni. Szatnia dla pozostałych pracowników (40 osób) nie wymaga węzła sanitarnego przy zapewnieniu odpowiedniej liczby toalet dla pracowników na terenie budynku.

PYTANIE 96
Zgodnie z załącznikiem nr 8b, pkt. 4, tabela 1, l.p 30 program przewiduje pralnię. Proszę o informację do jakich celów będzie przeznaczona pralnia?
ODPOWIEDŹ:
Pralnia jest przeznaczona na podręczne pranie, głównie na potrzeby kuchni. Nie przewiduje się prania bielizny pościelowej ani ręczników dzieci.

PYTANIE 97
Zgodnie z załącznikiem nr 8b, pkt. 4, tabela 1, l.p 46 program przewiduje szatnię dla pracowników kuchni. Proszę o informację dla ilu pracowników kuchni należy zaprojektować szatnię?
ODPOWIEDŹ:
5 do 7 osób

PYTANIE 98
Zgodnie z załącznikiem nr 8b, pkt. 4, tabela 1, l.p 50 program przewiduje magazyn dostępny z zewnątrz o pow. 40m2. Czy założona powierzchnia 40m2 jest ujęta w szacowanej łącznej pow. części kuchennej 120-150m2 zgodnie z tabelą nr 2 – czy powierzchnię magazynu zewnętrznego należy potraktować odrębnie?
ODPOWIEDŹ:
Odrębnie.

PYTANIE 99
Czy zamawiający dopuszcza połączenie pomieszczenia na odpady wraz ze śmietnikiem wewnętrznym?
ODPOWIEDŹ:
Pomieszczenie na odpady” (Tabela 2, l.p. 48) – dotyczy odpadów kuchennych.Śmietnik zewnętrzny lub wewnętrzny – pomieszczenia na odpady”, z adnotacją w pozycji Uwagi: Wskazana lokalizacja: w wydzielonej części przy zapleczu kuchennym i wjeździe (Tabela 2, l.p. 49) – dotyczy obsługi całego przedszkola.
Pomieszczenie na odpady (Tabela 2, l.p. 48) i Śmietnik zewnętrzny lub wewnętrzny (Tabela 2, l.p. 49) pełnią różne funkcje. Należy je zaprojektować zgodnie z przepisami.

PYTANIE 100
Zgodnie z załącznikiem nr 8b, pkt. 4, tabela 1, l.p 26 program przewiduje pom. na pomoce dydaktyczne. Proszę o informacje w zakresie preferowanej lokalizacji pomieszczenia – część administracyjna/sale dydaktyczne?
ODPOWIEDŹ:
Do decyzji Uczestnika konkursu.
Zaproponowane rozwiązania będą elementem oceny prac przez Sąd Konkursowy w zakresie kryterium z Rozdziału V, pkt 2.1. lit. b) tj: „Atrakcyjność i trafność rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i przestrzennych budynku i zagospodarowania”

PYTANIE 101
Czy podana maksymalna powierzchnia przedszkola 1500 m2 – to powierzchnia netto czy powierzchnia użytkowa?
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na Pytanie 4.

PYTANIE 102
W załączniku 8b do Regulaminu Konkursu została umieszczona następująca informacja: “Funkcje i wielkości pomieszczeń zawarte w tabeli przedstawiają programowe oczekiwania Zamawiającego. Uczestnicy konkursu mogą proponować modyfikacje, które zostaną poddane ocenie.”
Czy powierzchnie, o ile są podane, mamy traktować orientacyjnie?
ODPOWIEDŹ:
Tak.

PYTANIE 103
O ile procent dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni podanych w tabeli w załączniku 8b?
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na Pytanie 90

PYTANIE 104
Ze względu na małą, dopuszczalną powierzchnię zabudowy, przy utrzymaniu podanych w programie metraży, zlokalizowanie sal dydaktycznych oraz rekreacji na parterze nie jest możliwe.
Czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie części sal dydaktycznych na piętrze?
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na Pytanie 7.

PYTANIE 105
Czy Zamawiający ma preferencje, które grupy dzieci miałyby znajdować się na piętrze?
ODPOWIEDŹ:
Pozostawia się Uczestnikowi konkursu decyzję co do lokalizacji programu i funkcji oraz powierzchni. Zaproponowane rozwiązania będą elementem oceny prac przez Sąd Konkursowy w zakresie kryterium z Rozdziału V, pkt 2.1. lit. b) tj: „Atrakcyjność i trafność rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i przestrzennych budynku i zagospodarowania”.

PYTANIE 106
Ilu pracowników zatrudnia przedszkole (np. ze względu na pom. socjalne i toalety)?
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie 2

PYTANIE 107
Ilu zatrudnionych pracowników przedszkola to nauczyciele a ilu wykonuje inne obowiązki niż dydaktyczne?
ODPOWIEDŹ:
Podstawowa kadra pedagogiczna liczy około 16 osób.

PYTANIE 108
Które z pomieszczeń administracyjnych są przeznaczone na stały pobyt ludzi i wymagają dostępu światła dziennego, a które mają jedynie funkcję dodatkową i nie wymagają np. dostępu do światła dziennego?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z przepisami i przeznaczeniem funkcjonalnym.

PYTANIE 109
Jakie funkcjonowanie kuchni przewiduje Zamawiający? Ile posiłków dziennie będzie wydawanych?
ODPOWIEDŹ:
Organizator oczekuje przedstawienia przez Uczestnika rozwiązania projektowego zaplecza kuchennego dla przedszkola, wraz z zespołem sanitarno – szatniowym dla pracowników, przy założeniu pełnego programu żywieniowego (śniadanie, obiad i podwieczorek) dla wszystkich dzieci oraz obecnej w porze posiłku części personelu.

PYTANIE 110
W ilu turach wydawane będą posiłki dla 175 dzieci oraz pracowników?
ODPOWIEDŹ:
Nie przewiduje się podziału na tury wydawania posiłków dla dzieci.

PYTANIE 111
Które z pomieszczeń wymienionych w Tabeli 1 i 2 w załączniku 8b do Regulaminu Konkursu mogą być zlokalizowane w podziemiach budynku?
ODPOWIEDŹ:
Do decyzji Uczestnika konkursu.
Zaproponowane rozwiązania będą elementem oceny prac przez Sąd Konkursowy w zakresie kryterium z Rozdziału V, pkt 2.1. lit. b) tj: „Atrakcyjność i trafność rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i przestrzennych budynku i zagospodarowania”

PYTANIE 112
Prosi się o udostępnienie materiałów dotyczących dwóch budynków przedszkola obecnie zlokalizowanych na terenie konkursu. Prosi się o udostępnienie informacji: rysunków, rzutów, przekrojów, informacji dotyczących konstrukcji, informacji o materiałach z jakich budynki zostały wykonane.
ODPOWIEDŹ:
Budynki obecnego przedszkola są przeznaczone do likwidacji i Zamawiający nie widzi potrzeby na etapie Konkursu udostępniania materiałów o które prosi Uczestnik.
UWAGA: Organizator odstępuje od konieczności uwzględnienia projektu rozbiórek zarówno w koszcie realizacji Inwestycji o którym mowa w Rozdziale III pkt 5 jak i w koszcie wykonania przedmiotu zamówienia o którym mowa w Rozdziale III pkt 6 oraz w Załączniku nr 7 do Regulaminu (Istotne postanowienia Umowy) § 2 ust. 2 pkt 2.

PYTANIE 113
Czy obecne budynki przedszkola są podpiwniczone?
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na Pytanie 56.

PYTANIE 114
Czy Zamawiający jest zdecydowany wyburzyć wszystkie budynki i konstrukcje na terenie objętym konkursem?
ODPOWIEDŹ:
W przypadku budynków – tak. W przypadku zagospodarowania (np. istniejący plac zabaw) uzależnione to będzie od przedstawionej koncepcji w pracy zwycięskiej.

PYTANIE 115
Jeśli Zamawiający podjął decyzje o wyburzeniu istniejących budynków przedszkola znajdujących się obecnie na terenie opracowania konkursu, prosi się o informacje, z tak z jakiej przyczyny.
ODPOWIEDŹ:
Budynki nie spełniają obecnych wymagań Zamawiającego

PYTANIE 116
Jakie jest zapotrzebowanie przyszłego przedszkola w media (np. na podstawie danych z funkcjonującego obecnie przedszkola).
ODPOWIEDŹ:
Nie ma analogii w zakresie zapotrzebowania na media pomiędzy obecnymi budynkami a przedszkolem, które ma zostać zrealizowane.

PYTANIE 117
Regulamin Konkursu, Rozdział IV, Punkt 2.2: W wymaganiach dotyczących części graficznej brakuje informacji określającej usytuowanie, zorientowanie rysunków na planszach.
Biorąc pod uwagę specyfikę programu i funkcji obiektu, gdzie dzienne oświetlenie i zorientowanie pomieszczeń będzie miało znaczący wpływ na jakość projektowanego obiektu, prosi się Organizatora o doprecyzowanie wymaganej orientacji rzutów na planszach.
ODPOWIEDŹ:
Orientacja rzutów na planszach do decyzji Uczestnika konkursu.

PYTANIE 118
Regulamin Konkursu, Rozdział IV, Punkt 2.2, ppkt. 1): Czy projekt zagospodarowania terenu należy zorientować w układzie północ-południe na planszy?
ODPOWIEDŹ:
Do decyzji Uczestnika konkursu.

PYTANIE 119
Regulamin Konkursu, Rozdział IV, Punkt 2.2, ppkt. 2): “Na rzutach należy uwzględnić: (…) układ komunikacji wewnętrznej w tym określenie tras poruszania osób niepełnosprawnych zapewniające dostępność wszystkich funkcji obiektu”. Proszę doprecyzować, jak uczestnik na każdym rzucie ma określić poruszanie się osób niepełnosprawnych jeśli wszystkie funkcje (pomieszczenia) obiektu muszą być dostępne także dla osób niepełnosprawnych? Co rozumie Organizator pod pojęciem “określić” w formie graficznej, na rzutach?
ODPOWIEDŹ:
Sposób oznaczenia do decyzji Uczestnika konkursu.

PYTANIE 120
Regulamin Konkursu, Rozdział IV, Punkt 2.2, ppkt. 3) i 8):
3) Minimum 2 charakterystyczne przekroje budynku przedszkola, w skali 1:200 (…), 8) Minimum 1 charakterystyczny przekrój terenu opracowania konkursowego w skali 1:200 (…)”
Czy Organizator konkursu wymaga aby “przekroje budynku przedszkola” były pokazane bez przekroju przez teren? Proszę doprecyzować, jakiego przekroju przez teren Organizator wymaga w ppkt. 8) i czym przekroje wymagane w pkkt. 3) maja się różnić od przekroju w pkkt. 8)?
ODPOWIEDŹ:
Wskazane przekroje mają czytelnie obrazować rozwiązania projektowe oraz powiązanie budynku z terenem.

PYTANIE 121
Regulamin Konkursu, Rozdział IV, Punkt 2.6.:
Makieta (wersja robocza – uproszczona). Makieta robocza obszaru opracowania konkursowego w zakresie Terenu 1 i Terenu 3a (…) w skali 1:200. (…) Makieta może być uproszczona w postaci brył obiektów bez detal.”
Wielkość makiety tylko w obszarze terenu 1 i 3a w skali 1:200 to wielkość ok 0.5m x 0.5m.
Skala makiety 1:200 wymaga większego detalu niż skala makiety 1:500. Prosi się o doprecyzowanie, jaki jest cel dostarczenia makiety roboczej? Czemu służy wymagana skala 1:200 makiety?
ODPOWIEDŹ:
Celem dostarczenia makiety jest m.in. ocena pracy konkursowej w zakresie bryły budynku i jej kontekstu z zagospodarowaniem. Zdaniem Zmawiającego skala 1:200 do niniejszego celu jest wystarczająca.

PYTANIE 122
Jakie są kryteria oceny makiety w skali 1:200?
ODPOWIEDŹ:
Makieta jest częścią całej pracy konkursowej i jako taka będzie oceniana zgodnie z zasadami oceny opisanymi w Rozdziale V Regulaminu konkursu.

PYTANIE 123
Dlaczego makieta robocza ogranicza się jedynie do Terenu 1 i 3a nie uwzględniając otoczenia terenu?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający stwierdził, iż taki zakres makiety będzie wystarczający i nie przysporzy Uczestnikom konkursu zbyt dużo pracy.

PYTANIE 124
Czy Uczestnicy mają dostarczyć model, czy mogą dostarczyć zdjęcia modelu roboczego?
ODPOWIEDŹ:
Uczestnicy konkursu muszą dostarczyć jako część pracy konkursowej makietę.

PYTANIE 125
Prosimy o podanie zakresu modelu. Zwracamy uwagę, że przy obecnych ograniczeniach z powodu COVID przesłanie modelu z innej części kraju niż Warszawa jest bardzo utrudnione.
ODPOWIEDŹ:
W Regulaminie konkursu nie ma mowy o modelu tylko o makiecie. Wytyczne o zakresie makiety zostały określone w Regulaminie konkursu. Patrz też odpowiedź na Pytanie 63.

PYTANIE 126
Regulamin Konkursu, Rozdział I, Punkt 4.5. oraz Rozdział IV, Punkt 3.4.
Ze względu na zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, która w najbliższych tygodnia będzie miała wpływ na funkcjonowanie np. urzędów, firm kurierskich etc., prosi się o zmodyfikowanie zapisu w wyżej wymienionych punktach. Prosi się o zmianę zapisu z “wiążąca jest data doręczenia” na “wiążąca jest data nadania”.
Lub umożliwienie uczestnikom składanie prac w formie online.
Uczestnik zauważa, że obecnie np. osoby przebywające w kwarantannie, nie mogę osobiście dostarczyć przesyłki. W obecnej sytuacji firmy kurierskie nie mogą zagwarantować dostarczenia na określony termin przesyłek.
Wymagania zawarte w Regulaminie konkursu wykluczają obecnie część Uczestnik, gdyż stawiają warunki dla niektórych niemożliwe do spełnienia.
ODPOWIEDŹ:
Zmawiający nie przewiduje zmian treści Regulaminu konkursu o których wspomina w pytaniu Uczestnik. Patrz też odpowiedź na Pytanie 63.

PYTANIE 127
Załącznik 8d “Ocena stanu zachowania drzew” nie zawiera informacji o gatunkach drzew.
Prosi się o uzupełnienie dokumentacji i podanie brakujących informacji.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dysponuje jedynie materiałem udostępnionym Uczestnikom jako Załączniki do regulaminu.


31.08.2020

Opublikowano odpowiedzi na pytania (Wyjaśnienie 1 treści Regulaminu konkursu).
Wyjaśnienie_1_Konkurs-przedszkole_Michałowice.pdf

WYJAŚNIENIE (1) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU
W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu
Konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zgodnie z
Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi
na zadane pytania:

PYTANIE 1
W związku z ogłoszeniem konkursu na opracowanie koncepcji energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach proszę o doprecyzowanie regulaminu i wyjaśnienie czy wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie składamy zobowiązania podmiotów trzecich czy dopiero na kolejnym etapie
ODPOWIEDŹ:
Organizator informuje, iż na etapie Konkursu Uczestnik konkursu musi dysponować osobami o których mowa w Rozdziale III pkt 2.1. lit. b)1. i w stosunku do tych osób należy złożyć stosowne zobowiązanie podmiotów trzecich (o ile dotyczy) zgodnie z zapisami Rozdziału III pkt 2.2.
W przypadku osób, którymi Uczestnik konkursu musi dysponować na etapie wykonywania umowy o których mowa w Rozdziale III pkt 2.1. lit. b)2. składanie jest na etapie konkursu jedynie oświadczenie o spełnieniu tego warunku zawarte we wniosku o dopuszczenie natomiast stosowne zobowiązania podmiotów trzecich odnośnie osób którymi Uczestnik
będzie dysponował składane będą zgodnie z zapisami Rozdziału VII pkt 2.1. przed przystąpieniem do negocjacji na ewentualne wezwanie Organizatora.​


PYTANIE 2
Czy osoby, z którymi będzie konsultowany projekt pod względem np. rozwiązań instalacyjnych są uczestnikami wspólnie biorącymi udział w konkursie? Czy mogą być osobami, którymi dysponuje projektant i tylko wykazuje te osoby w odpowiednim załączniku?
ODPOWIEDŹ:
Osoby takie mogą być zarówno Uczestnikami wspólnie biorącymi udział w konkursie jak i mogą być osobami którymi dysponuje Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie.


PYTANIE 3
Czy dobrze rozumiem, że w rozdziale III pkt. 2.3 i 2.4. jest mowa o tym, że dokumenty i/lub oświadczenia dotyczące niepodleganiu wykluczeniu są składane tylko przez uczestnika konkursu na etapie konkursu. a przez podwykonawców w późniejszym etapie?
ODPOWIEDŹ:
Tak


PYTANIE 4
2.1. […] w przypadku gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w Konkursie, wymagania o których mowa powyżej w lit. b) będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy Konkursu wspólnie.[…]
Czy należy przez to rozumieć, że każdy z uczestników konkursu powinien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń?
czy też oznacza to, że np. żaden z uczestników konkursu może nie posiadać uprawnień, natomiast wspólnie będą dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia, jednakże niebędącą członkiem zespołu konkursowego (zgodnie z punktem 2.2.a)
ODPOWIEDŹ:
Należy przez to rozumieć, iż Uczestnicy wspólnie biorą udział w Konkursie muszą dysponować na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub jeden z Uczestników konkursu będzie taką osobą.
Organizator zauważa także, iż w Państwa pytaniu wkradł się błąd w cytowanym tekście Regulaminu konkursu Rozdział III pkt. 2.1. Prawidłowe brzemiennie tego zapisu jest: „ W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania o których mowa powyżej w lit. b) będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy konkursu występujący wspólnie ”.


PYTANIE 5
Chciałam zapytać o załączniki, które należy przesłać, aby przystąpić do udziału. Czy to ma być tylko załącznik nr 1 czy 1a,1b,1c,2 itd. też?
Z tego co zrozumiałam, dokumenty mamy przesłać pocztą, zgadza się?
ODPOWIEDŹ:
Dokumenty i oświadczenia jakie musi złożyć Uczestnik konkursu zostały wymienione w Rozdziale III pkt 3.1.​
Powyższe dokumenty i oświadczenia Uczestnik konkursu powinien złożyć osobiście lub przesłać na wskazany w Rozdziale III pkt 3.3. adres. Termin składania Wniosków o dopuszczenie upływa dnia 10.09.2020 r. o godzinie 15.00.