Pytania i odpowiedzi

Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail):
konkurs-przedszkole-michalowice@sarp.warszawa.pl
do dnia: 24.08.2020 r. do godz. 15.00
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 31.08.2020 r.

Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na adres poczty elektronicznej (e-mail):
konkurs-przedszkole-michalowice@sarp.warszawa.pl
do dnia: 23.10.2020r. do godz. 15.00
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 02.11.2020r.


31.08.2020

Opublikowano odpowiedzi na pytania (Wyjaśnienie 1 treści Regulaminu konkursu).
Wyjaśnienie_1_Konkurs-przedszkole_Michałowice.pdf

WYJAŚNIENIE (1) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU
W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu
Konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zgodnie z
Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi
na zadane pytania:

PYTANIE 1
W związku z ogłoszeniem konkursu na opracowanie koncepcji energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach proszę o doprecyzowanie regulaminu i wyjaśnienie czy wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie składamy zobowiązania podmiotów trzecich czy dopiero na kolejnym etapie
ODPOWIEDŹ:
Organizator informuje, iż na etapie Konkursu Uczestnik konkursu musi dysponować osobami o których mowa w Rozdziale III pkt 2.1. lit. b)1. i w stosunku do tych osób należy złożyć stosowne zobowiązanie podmiotów trzecich (o ile dotyczy) zgodnie z zapisami Rozdziału III pkt 2.2.
W przypadku osób, którymi Uczestnik konkursu musi dysponować na etapie wykonywania umowy o których mowa w Rozdziale III pkt 2.1. lit. b)2. składanie jest na etapie konkursu jedynie oświadczenie o spełnieniu tego warunku zawarte we wniosku o dopuszczenie natomiast stosowne zobowiązania podmiotów trzecich odnośnie osób którymi Uczestnik
będzie dysponował składane będą zgodnie z zapisami Rozdziału VII pkt 2.1. przed przystąpieniem do negocjacji na ewentualne wezwanie Organizatora.​


PYTANIE 2
Czy osoby, z którymi będzie konsultowany projekt pod względem np. rozwiązań instalacyjnych są uczestnikami wspólnie biorącymi udział w konkursie? Czy mogą być osobami, którymi dysponuje projektant i tylko wykazuje te osoby w odpowiednim załączniku?
ODPOWIEDŹ:
Osoby takie mogą być zarówno Uczestnikami wspólnie biorącymi udział w konkursie jak i mogą być osobami którymi dysponuje Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie.


PYTANIE 3
Czy dobrze rozumiem, że w rozdziale III pkt. 2.3 i 2.4. jest mowa o tym, że dokumenty i/lub oświadczenia dotyczące niepodleganiu wykluczeniu są składane tylko przez uczestnika konkursu na etapie konkursu. a przez podwykonawców w późniejszym etapie?
ODPOWIEDŹ:
Tak


PYTANIE 4
2.1. […] w przypadku gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w Konkursie, wymagania o których mowa powyżej w lit. b) będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy Konkursu wspólnie.[…]
Czy należy przez to rozumieć, że każdy z uczestników konkursu powinien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń?
czy też oznacza to, że np. żaden z uczestników konkursu może nie posiadać uprawnień, natomiast wspólnie będą dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia, jednakże niebędącą członkiem zespołu konkursowego (zgodnie z punktem 2.2.a)
ODPOWIEDŹ:
Należy przez to rozumieć, iż Uczestnicy wspólnie biorą udział w Konkursie muszą dysponować na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub jeden z Uczestników konkursu będzie taką osobą.
Organizator zauważa także, iż w Państwa pytaniu wkradł się błąd w cytowanym tekście Regulaminu konkursu Rozdział III pkt. 2.1. Prawidłowe brzemiennie tego zapisu jest: „ W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania o których mowa powyżej w lit. b) będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy konkursu występujący wspólnie ”.


PYTANIE 5
Chciałam zapytać o załączniki, które należy przesłać, aby przystąpić do udziału. Czy to ma być tylko załącznik nr 1 czy 1a,1b,1c,2 itd. też?
Z tego co zrozumiałam, dokumenty mamy przesłać pocztą, zgadza się?
ODPOWIEDŹ:
Dokumenty i oświadczenia jakie musi złożyć Uczestnik konkursu zostały wymienione w Rozdziale III pkt 3.1.​
Powyższe dokumenty i oświadczenia Uczestnik konkursu powinien złożyć osobiście lub przesłać na wskazany w Rozdziale III pkt 3.3. adres. Termin składania Wniosków o dopuszczenie upływa dnia 10.09.2020 r. o godzinie 15.00.